Exohosting.cz : Obchodní podmínky
Soubory cookie jsou nezbytné pro plynulý chod naší webstránky a poskytování našich služeb. Zároveň používáme cookies na cílení reklamy a abyste co nejlépe uměli využívat naši internetovou stránku. Vaše osobní údaje budou zpracovány a informace z vašeho zařízení (soubory cookie, jedinečné identifikátory a další údaje zařízení) mohou být uchovávány, používány a sdíleny s dodavateli třetích stran, případně používané konkrétně tímto webem nebo aplikací. Někteří dodavatelé mohou zpracovávat vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, proti kterému můžete vznést námitku. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Další informace a možnosti nastavení vašich preferencí v rámci našich Podmínek ochrany soukromí. Souhlasíte s používáním cookies a zpracováním souvisejících osobních údajů?
nezbytné cookies
- cookies potřebné pro plynulý chod stránky a poskytování našich služeb
volitelné cookies
- cookies zajišťující personalizaci reklam a sběr analytických a statistických dat návštěvnosti pro zlepšení našich služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky Smlouva o poskytovaní služeb informační společnosti - webhostingových služeb (dále jen „Smlouva“)
(dále jen „VOP“)
Preambule

Společnost EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., se sídlem Jašíkova 1536/10, 149 00 Praha 4, IČO 289 77 939, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 157349, je obchodní společností zabývající se hlavně poskytováním služeb informační společnosti spočívající především v elektronickém zpracování, přenose, uchovávání a vyhledávání datových zpráv, včetně textu, zvuku a obrazu elektronickými prostředky na požádání (dále jen „Poskytovatel“) Příjemce služby, kterým může být fyzická anebo právnická osoba.

Tyto VOP jsou vydané v souladu s § 273 odst. 1), zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění se vztahují výlučně na vztahy vzniklé ze Smluv o poskytování služeb informační společnosti – webhostingových služeb tak jak jsou definované v této Smlouvě, kde smluvní stranou je Poskytovatel a Příjemce, jako i na vztahy vzniklé z obdobných vztahů.

Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran, vyplývajících z poskytnutí Služby („Předmět smlouvy“) Poskytovatelem Příjemci.

I.
Definice a vymezení pojmů
Poskytovatel anebo Poskytovatel služby

společnost EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., se sídlem Jašíkova 1536/10, 149 00 Praha 4, IČO 289 77 939, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 157349, adresa elektronické pošty: support@exohosting.cz, telefoní číslo: +420 222 261 999; orgánem dohledu, kterému činnost společnosti podléhá je Česká obchodní inspekce (ČOI), Inspektorát ČOI se sídlem v Praze, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 a společnost EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., se sídlem Košická 6, 821 09 Bratislava, IČO 36 485 161, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro, Vložka 120490/B, IČ pro DPH 2020004503, adresa elektronické pošty: support@exohosting.sk, telefoní číslo: +421 221 028 430; orgánem dohledu, kterému činnost společnosti podléhá je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI se sídlem v Bratislavě pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava 27;

Zájemce

fyzická anebo právnická osoba, která má zájem využít služby Poskytovatele a vstoupit do závazkově-právního vztahu s Poskytovatelem, přičemž ještě neodeslala Kompletně vyplněnou objednávku;

Kompletně vyplněná objednávka

Zájemcem úplně vyplněná objednávka (zodpovězené a uvedené všechny povinné údaje vyžadované Poskytovatelem označené symbolem “*“) nacházející se na webové stránce Poskytovatele, přičemž tímto odesláním objednávky Zájemce potvrdil, že:

 • byl seznámen s VOP v aktuálním znění, prostudoval si jejich obsah, s jejich obsahem souhlasil, zavázal se je dodržovat a postupovat v souladu s nimi,
 • byl jednoznačně a srozumitelně informovaný před svými úkony, které směrovaly k uzavření této Smlouvy o všech úkonech, které musel vykonat při uzavírání Smlouvy a o všech úkonech, kterými se dají zjistit a opravit chyby, které způsobil svými předcházejícími úkony, a to ještě před odesláním objednávky, jako i o technických prostředcích na zjištění a opravu chyb,
 • byl informovaný, že tato Smlouva bude uložena u Poskytovatele a bude mu dostupná na serveru Poskytovatele, přičemž přesné umístění mu bude oznámené v Potvrzení o přijetí objednávky, které bude zaslané na jeho schránku elektronické pošty uvedené v jeho objednávce,
 • byl seznámený s příslušnými pravidly pro doménu, kterou si objednal, určené správci jednotlivých domén,
 • byl informovaný, že jazykem nabízený na uzavření smlouvy je český jazyk;

odesláním Kompletně vyplněné objednávky se Zájemce stává Příjemcem / Příjemcem služby na účely této Smlouvy;

Příjemce anebo Příjemce služby
 1. fyzická nebo právnická osoba využívající Služby na jiný účel než na podnikání nebo na jiný účel než výkon svého povolání či zaměstnání, která prostřednictvím on-line rozhraní odeslala Kompletně vyplněnou objednávku (dále též jako „ Spotřebitel“),
 2. fyzická anebo právnická osoba využívající Služby na účely podnikání a/nebo na výkon svého povolání či zaměstnání, která prostřednictvím on-line rozhraní odeslala Kompletně vyplněnou objednávku (dále také jako „ Podnikatel“);
Služba anebo Služby

činnost Poskytovatele ve smyslu Smlouvy spočívající v Pronájmu strojového času Serveru Poskytovatele připojeného k síti Internet ve prospěch Příjemce (označovaná v těchto všeobecných obchodních podmínkách i jako „webhostingové služby“), včetně provozování prostoru pro webové stránky, provozování schránek elektronické pošty, provozování databázových systémů pro webové stránky v souladu s Kompletně vyplněnou objednávkou a v souladu a za podmínek uvedených v těchto VOP, registrace a provozování domény, služby pronájmu dedikovaných serverů, služby pronájmu virtuálních serverů, případně další služby specifikované dále v těchto VOP anebo na webové stránce Poskytovatele;

Doplňková služba anebo Doplňkové služby

je produkt, který rozšiřuje možnosti Služby tím, že zvýší množství některých prostředků v rámci Služby (například počet emailových schránek, počet databází, velikost prostoru pro ukládání dat a podobně);

Server anebo Servery

počítač trvale připojený k internetu, schopný pracovat v reálném čase pro více uživatelů najednou;

Klientský počítač

počítač, který je připojený k internetu a využívá služby zpracování dat Serverů, vybavený vlastními programovými prostředky pro přístup a interpretaci zpracovaných dat ze Serveru;

Pronájem strojového času

poskytnutí části výpočetní kapacity Serveru na zpracování dat a zobrazení výsledků zpracování na Klientském počítači;
Příjemci je v daném okamžiku poskytnuta jen částečná kapacita serveru v závislosti od využívání daného serveru i jinými Příjemci;

Provozování prostoru pro webové stránky

zpracování dat Příjemce, v rámci Pronájmu strojového času, programovými prostředky Poskytovatele ve prospěch Příjemce;

Provozování schránky elektronické pošty

zpracování dat - odevzdávání textových, obrazových zpráv, odevzdávání datových souborů, v rámci Pronájmu strojového času, programovými prostředky Poskytovatele ve prospěch Příjemce;

Doménové jméno

jmenný název www-stránky, který je registrovaný příslušným správcem dané domény nejvyšší úrovně;

Dedikovaný server

dedikovaný server - služba pronájmu fyzického serveru vyhrazeného pro potřeby Příjemce se stanovenými atributy a rozsahem služeb zabezpečovaných infrastrukturou Poskytovatele;

Atributy

za atributy služby se považuje individuální dohoda mezi Poskytovatelem a Příjemcem stanovené provozní anebo kvantitativní podmínky poskytování služby (např. diskový prostor, výkon procesorů, velikost RAM apod.);

Virtuální server

logicky vymezený (virtuální) server provozovaný na fyzickém serveru, na kterém je zároveň provozovaných více virtuálních serverů pro více Příjemců;

Zpětná kompatibilita

je vlastnost novější verze softwaru, anebo hardwaru pracovat stejně jako starší verze;

Infrastruktura Poskytovatele

technické vybavení a služby zajišťované Poskytovatelem pro provoz serverů (jako je konektivita, zálohovací systémy, správa DNS, delegace IP, obslužné systémy a další);

Klasická registrace domény .SK

uzavření smlouvy o doméně mezi Příjemcem a SK-NIC, přičemž Příjemce má výhradní právo po celé registrační období provozovat doménu na Serverech anebo kdekoliv jinde;

Zrychlená registrace domény .SK

uzavření smlouvy o doméně mezi poskytovatelem a SK-NIC, přičemž Příjemce má výhradní právo po celé registrační období provozovat doménu na Serverech nebo kdekoli jinde, s výjimkou registrace rezervovaných domén;

Poplatek

odměna patřící Poskytovateli za poskytnuté Služby vypočítaná v Kompletně vyplněné objednávce, případně uvedená v Ceníku Poskytovatele v aktuálním znění, ke které se připočítá zákonem stanovené DPH;

Potvrzení o přijetí objednávky

potvrzení, které zašle Poskytovatel na stránku elektronické pošty určenou Příjemcem v Kompletně vyplněné objednávce potvrzující skutečnost, že Poskytovateli byla doručena Kompletně vyplněná objednávka;

Ceník

aktuální seznam Poplatků Poskytovatele zveřejněný na webové stránce Poskytovatele za poskytnutí Služeb;

II.
Objednávka a uzavření Smlouvy

 1. Zájemce vyplní objednávku nacházející se na webové stránce Poskytovatele, ve které si zvolí Služby o které má zájem, způsob platby Poplatků, splatnost Poplatků jako i další tam vyžadované údaje.
 2. Zájemce je povinný udávat v objednávce jen pravdivé a aktuální údaje, za které v plném rozsahu a bez omezení zodpovídá.
 3. Momentem odeslání Kompletně vyplněné objednávky je Příjemce svým projevem vůle vázaný po dobu 1 měsíce. Poskytovatel je povinný bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě podle předcházejícího článku, zabezpečit Potvrzení o přijetí objednávky. U objednávky služby dedikovaných serverů je Příjemce povinný podle pokynů na stránce objednávku vytisknout a podepsanou zaslat poštou na adresu podle pokynů Poskytovatele. Smlouva se považuje za uzavřenou až když je tento písemný projev vůle Zájemce doručený Poskytovateli.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se Zájemcem, a to hlavně tehdy, když jsou Zájemcem poskytnuté údaje v objednávce zjevně nepravdivé, když Zájemce neuvede funkční schránku elektronické pošty, případně i bez udání důvodu. V tomto případě Poskytovatel sice zabezpečí Potvrzení doručení objednávky, ale zároveň nejpozději do 3 pracovních dní od odeslání Potvrzení doručení objednávky oznámí Zájemci, že nepřijímá návrh na uzavření smlouvy. Poskytovatel není povinný odůvodnit toto své rozhodnutí.
 5. Smlouva je uzavřená odesláním Kompletně vyplněné objednávky Poskytovateli, zasláním Potvrzení o přijetí objednávky ze strany Poskytovatele a nevyužitím postupu Poskytovatele podle bodu 4. tohoto článku.
 6. Po uzavření Smlouvy, uhrazení Poplatku, po splnění dalších případných povinností ze strany Příjemce (např. po uhrazení poplatku, případně jiného finančního závazku vůči třetí osobě za službu spojenou s poskytnutím Služeb anebo doručením dokumentů potřebných pro započetí poskytování Služeb) a po úspěšné registraci Doménového jména je Příjemci zřízena a zprovozněna objednaná Služba a získává přístup do vlastního administrativního rozhraní, odkud spravuje své služby a jejich rozsah, jako i jakékoliv vlastní osobní a kontaktní údaje.
 7. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu, kterou si určil Příjemce v objednávce a za kterou zaplatil Poplatek. Smluvní strany se dohodli, že v případě, když na základě výzvy Poskytovatele před ukončením předplaceného období resp. dříve jestliže to vyžaduje daná Služba (např. prodloužení platnosti některých domén) zašle výzvu k úhradě Poplatku a Příjemce tento Poplatek v Poskytovatelem stanovené lhůtě, případně podle uvážení Poskytovatele v lhůtě do konce období po dobu kterého je ještě možné doménové jméno nebo službu uhradit, uhradí, prodlužuje se platnost a účinnost této smlouvy o toto další období (opce). Smluvní strany se dohodli, že Příjemce je oprávněný využít opci i opakovaně. V opačném případě budou Služby Poskytovatele pozastaveny a Smlouva se ukončuje uplynutím doby, na kterou byla uzavřena.

III.
Registrace domény a její provozování

 1. Poskytovatel zabezpečí pro Příjemce registraci domény druhé úrovně na základě platných pravidel registrace domén druhé úrovně, kterých pravidla, případně odkazy na ně jsou uvedeny na webové stránce Poskytovatele. Příjemce je povinný seznámit se s těmito pravidly a v případě, že nebudou v českém jazyce, zabezpečit si na své vlastní náklady jejich překlad, za jehož obsah nezodpovídá. Poskytovatel nezodpovídá za dodržování platných pravidel správců těchto domén ze strany Příjemce. Poskytovatel nezodpovídá za budoucí změny těchto pravidel anebo jiné úkony správce domény.
 2. Doménové jméno si vybírá zásadně Příjemce na základě podmínek a pravidel stanovených správcem domény. Přednost při přidělovaní Doménového jména je určována podle pořadí žádosti o zřízení. Příjemce bere na vědomí, že Doménové jméno, jeho registrace anebo užívání může případně porušovat práva třetích osob k jiným Doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům a příjmení, obchodním společností, anebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Příjemce odesláním objednávky podle článku II., která zahrnuje žádost o registraci Doménového jména potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul všechno úsilí, které je možné po něm spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované Doménové jméno nebude tyto práva a právní předpisy porušovat. Příjemce není oprávněný Doménové jméno užívat, či umožnit jeho užívání k účelům, které jsou v rozporu s právními předpisy České Republiky a nařízeními Evropské Unie, právy nebo oprávněnými zájmy třetích osob.
 3. Dokumenty obsahující pravidla registrace domén jsou zveřejněny na webové stránce Poskytovatele v sekci domény, jestliže Příjemce neumí dokumenty lokalizovat před odesláním objednávky je povinný si je od Poskytovatele vyžádat zasláním emailu na support@exohosting.cz anebo písemně poštou na adresu sídla společnosti.
 4. Příjemce bere na vědomí, že zaplacením registračního poplatku za registraci zvolené domény nevzniká nárok na úspěšnou registraci domény. Registrace / převod domén druhé úrovně začíná obvykle do 24 hodin, nejpozději však do dvou pracovních dní od připsání úhrady za doménu a objednané služby na účet Poskytovatele a splnění všech podmínek pro registraci (pro tu kterou doménu mohou být vyžadovány různé podmínky, např. zaslání výpisu z Obchodního rejstříku, doklad o předmětu činnosti PO apod.). Poplatky za registraci domény jsou zveřejněny v Ceníku. O výsledku registračního procesu je Příjemce informovaný Poskytovatelem až po jeho ukončení. Příjemce bere na vědomí, že možnost registrace ním objednané domény je závislé i od včasného vykonání dohodnuté platby a doručením případných dalších dokumentů a poskytnutím doplňkových údajů, když jsou takovéto údaje požadovány správcem příslušné domény. Příjemce dále souhlasí s tím, že Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost v případě, že je ním zvolené Doménové jméno registrované na jiného uživatele z důvodu rychlejšího splnění všech nutných podmínek pro vykonání registrace. V případě, že se nepodaří doménu úspěšně zaregistrovat, Příjemce má právo požádat o jinou doménu anebo o vrácení poplatku v plné výši snížený o reálné náklady Poskytovatele na registraci domény. V případě, že Příjemce zvolí možnost vrácení poplatku v plné výši snížený o reálné náklady Poskytovatele na registraci domény, tímto dnem Poskytovatel odstupuje od této Smlouvy.
 5. Poplatky za úspěšnou registraci domény jsou nevratné. I po předčasném ukončení hostingu ze strany Příjemce zůstává doména registrovaná na předplacené období. Příjemce souhlasí, že v případě předčasného ukončení hostingové služby z jeho strany mu bude vrácený poplatek snížený o reálné náklady na registraci domény, a to i v případě, že doménu získal v rámci akce poskytovatele bezplatně anebo za sníženou cenu.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout registrovat doménu zrychlenou registrací bez udání důvodu, a to hlavně, ale ne výlučně v případě, že název domény bude shodný nebo obdobný s registrovanou anebo s přihlášenou ochrannou známkou zveřejněnou ve věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví ČR i SR, když bude obsahovat převážnou část obchodního jména podnikatele, se kterým Příjemce nemá žádné personální ani majetkové propojení, dále když je Doménové jméno v rozporu s právním řádem České republiky a/nebo Evropské unie, anebo s dobrými mravy, anebo když je Doménové jméno hanlivé, urážlivé, atd.
 7. V případě, že vznikne spor o Doménové jméno z důvodu používání slovního spojení, které je předmětem ochrany podle registrované ochranné známky anebo přihlášené ochranné známky v registračním jednání, anebo z důvodu porušení zákona používáním názvu domény nebo jména třetí osoby, které je obchodním jménem a/nebo ochrannou známkou držitelů, anebo z jakéhokoliv jiného důvodu, kde si vůči Poskytovateli jako vlastníkovi domény bude uplatňovat jakékoliv nároky takováto třetí osoba, neboť doména byla registrována na jméno Poskytovatele (tj. formou Zrychlené registrace), je Poskytovatel oprávněný vzdát se příslušné domény. Poskytovatel má vůči Příjemci nárok na úhradu všech nákladů a náhradu škody, které vzniknou Poskytovateli v souvislosti s uplatněním si práva třetí osoby k takto registrované doméně a Příjemce v této souvislosti nese plnou zodpovědnost.

IV.
Provoz Serverů

 1. Tento odstavec č. 1 článku IV. se vztahuje jen na poskytování webhostingových služeb. Ostatních služeb jako hlavně, ale ne výlučně, registrace domén, služeb pronájmu dedikovaných a virtuálních serverů se následující ustanovení tohoto odstavce žádným způsobem netýkají. Všeobecná platnost odst. 2 až 7 tohoto článku tím není dotknuta. Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz domény Příjemce ve smyslu Kompletně vyplněné objednávky vždy s největším úsilím o zajištění jejich maximální dostupnosti a využitelnosti, tj. zajistí přístup Přijímateli v síti Internet k www stránkám Příjemce a možnost aktualizovat obsah www stránek. Poskytovatel dále zajistí přístup Příjemce k jeho schránkám elektronické pošty, resp. přesměrování zpráv elektronické pošty na schránku elektronické pošty, kterou si Příjemce zvolí. Příjemce nese plnou zodpovědnost za jakékoliv objednávky, změny a úpravy, které byly potvrzeny z jeho administrativního rozhraní anebo s použitím anebo zneužitím jemu přidělených anebo ním zvolených přihlašovacích údajů. Příjemce je povinný chránit přidělené anebo zvolené přihlašovací údaje před jejich zneužitím a neoprávněným přístupem třetích osob, včetně osob, které jsou s Příjemcem služby v pracovněprávním anebo obdobném vztahu. Poskytovatel není nijak zodpovědný za zneužití přihlašovacích údajů Příjemce anebo osobních údajů Příjemce či třetích stran, na základě kterých přijal a akceptoval objednávku Služby anebo vykonal jakoukoliv požadovanou změnu či úpravu už existujících záznamů či Služeb, v případě že toto zneužití nezpůsobil Poskytovatel.
 2. Poskytovatel zodpovídá za škodu způsobenou Příjemci neposkytnutím Služby v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě, anebo neposkytnutím Služby v kvalitě a v souladu se Smlouvou a Podmínkami to jen do části ceny Služby podle Ceníku anebo Smlouvy za dobu, po dobu za které nebyla Příjemci poskytovaná Služba v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě anebo Služba nebyla poskytnutá v kvalitě a v souladu se Smlouvou a Podmínkami, když takto způsobenou škodu způsobil anebo mohl způsobit Poskytovatel.
 3. Příjemce i Poskytovatel jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy kdykoliv bez udání důvodu. V takovém případě Příjemce souhlasí, že v případě předčasného ukončení služby z jeho strany mu bude vrácena alikvotní část zaplacené sumy snížená o reálné náklady na registraci domény a to i v případě, že doménu získal v rámci akce poskytovatele bezplatně anebo za sníženou cenu a snížená o částku, kterou už za poskytnuté službu Příjemce zaplatil.
 4. V případě výpadku anebo poruchy Serverů je Poskytovatel povinný odstranit nefunkčnost v co nejkratším možném čase. V případě, že vinou Poskytovatele nebude po dobu celého dne (24 hod) zabezpečená dostupnost Služeb minimálně 99,9%, nemá Příjemce nárok na náhradu škody související s jakýmkoliv výpadkem anebo přerušením poskytování Služeb, ale jen nárok na kompenzaci za každý takovýto den jeden den provozu zdarma. Provozovatel však nezodpovídá za výpadky způsobené třetími stranami (např. společností poskytující internetové připojení pro servery Poskytovatele, výpadek el. proudu, výpadky internetového připojení na straně Příjemce, za výpadky způsobené nedostupností spojení mezi Příjemcem a Servery Poskytovatele apod.), a za výpadky způsobené zásahem vyšší moci (zemětřesení, živelná pohroma, požár, atd.). Za výpadky se nepovažují krátké nedostupnosti způsobené restartem služeb a nedostupnosti způsobené nutnou technickou údržbou. Za výpadky se také nepovažují výpadky, které způsobí Příjemce sám a to hlavně, ale ne výlučně nevhodnými nastaveními webhostingových služeb a schránek elektronické pošty, nesprávně naprogramovanou stránkou anebo neodbornými zásahy do nastavení služeb.
 5. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za obsah stránek a schránek elektronické pošty Příjemce. Za obsah stránek a obsah domény si Příjemce v plné míře zodpovídá sám a to bez ohledu na to, zda je doména registrována na Příjemce anebo na Poskytovatele. Poskytovatel nenese zodpovědnost za případné ekonomické, přímé, nepřímé, anebo následné škody a/nebo ušlý zisk Příjemce v souvislosti s využíváním Služeb na základě Smlouvy, VOP a ceníku. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za porušení zákona při využívání poskytovaných stránek. V případě jakýchkoliv škod a nákladů vzniklých uvedením do stavu neodporujícímu zákonu, Příjemce také zodpovídá za škodu, která tímto konáním Poskytovateli vznikla v plném rozsahu. Příjemce zodpovídá za škodu způsobenou neoprávněným zásahem do nastavení poskytnuté služby, případně za škodu způsobenou použitím a umístněním obsahu který umístí na server v rozporu s čl. V, odst. 3 těchto Podmínek.
 6. Tento odstavec č. 6 článku IV. se vztahuje jen na poskytování webhostingových služeb. Poskytovatel neprovozuje na svých Serverech stránky následujícího charakteru: warezové stránky, stránky na stahování nelegálního softwaru, hudby a filmů, erotické a porno stránky, chatové stránky, stránky, kterých obsah jakýmkoliv způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky anebo Evropské unie, jako i dobré mravy. Na serverech je zakázané provozovat veřejné proxy služby, veřejné vpn, služby sítě tor, IRC servery, provozovat torrent, sdílet torrenty odkazující na nelegální obsah a podobné. V případě využívání poskytovaných Služeb Příjemce výše uvedeným způsobem, případně na rozesílání nevyžádané pošty (spamu), kterými se porušují autorské, patentové, průmyslové práva, práva z ochranných známek anebo jiné obdobné práva, kterými se ohrožuje soukromí a bezpečnost a soukromí počítačových systémů jiných uživatelů sítě Internet (např. prostřednictvím virů, generátorů hesel apod.), které obsahují jakékoliv informace ohrožující anebo poškozující dobré jméno Poskytovatele anebo jeho pracovníků, kterým jsou přímo anebo nepřímo poškozovány práva třetích osob, na skladování nadměrného množství hudebních a video souborů (.mp3 , .avi a jiné), má Poskytovatel právo na okamžité přerušení poskytování Služeb. Poskytovatel může opětovně aktivovat okamžité přerušení poskytování Služeb bez odkladu po odstranění materiálů a Služeb uvedených výše ze Serveru a doručení oznámení Příjemci o odstranění těchto materiálů. V případě, že tak neučiní, je povinný vrátit Příjemci alikvótní částku za poskytnuté služby. Jestliže bude Příjemce umísťovat takovéto materiály na Server opakovaně anebo je odmítne po výzvě Poskytovatele bez odkladu odstranit, Poskytovatel má právo od této Smlouvy odstoupit. Poskytovatel má v tomto případě právo smazat ze svého Serveru všechny data týkající se Příjemcovy domény. Příjemce zodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou Poskytovateli z důvodů popsaných v tomto odstavci v plném rozsahu. Poskytovatel má právo pozastavit Příjemcovi služby a/nebo odstoupit od Smlouvy v případě, že Příjemce nadměrně zatěžuje servery Provozovatele a tím omezuje poskytování služeb jiným Příjemcům resp. jiným uživatelům sítě Internet. Uvedené se vztahuje hlavně, ale ne výlučně na nadměrné zatěžování procesoru serveru – jestliže Příjemce ve více jak po sobě jdoucích pěti minutách využívá více jak 10 % výpočetního výkonu serveru (procesoru) a/nebo nadměrně zatěžuje databázové servery a/nebo nadměrně zatěžuje emailové servery a/nebo nadměrně zatěžuje přenosové kapacity poskytovatele (přenese více jak 100 GB dat měsíčně).
 7. Příjemce bere na vědomí, že v případě nutnosti aktualizace některé části softwarového anebo hardwarového vybavení Poskytovatele je vždy upřednostněna bezpečnost před zpětnou kompatibilitou.
 8. Vysvětlení a podmínky využívání balíčku s neomezeným prostorem.
  Standardní webová stránka – se rozumí osobní stránka, stránka malých a středních firem, která využívá prostředky serveru (výkon, prostor, počet e-mailů, počet databází) v rozsahu v jakém ho využívá většina našich klientů sdíleného webhostingu. Mezi standardní stránky nepatří velké korporátní stránky, stránky s velkým počtem video / audio souborů, file server , file hosting, image hosting, download a upload stránky, stránky s návštevností vysoko převyšující návštěvnost stránek většiny klientů a podobné stránky které je vhodné provozovat na virtuálních a dedikovaných serverech.
  Neomezený diskový prostor – se rozumí prostor s kapacitou, kterou využívají standardní webové stránky. Velikost prostoru může být omezená v případě, že zákazník využívá prostor v takovém rozsahu, že omezuje stránky jiných zákazníků hostovaných u poskytovatele. Na balíček s neomezeným prostorem je zakázané: ukládat data nesouvisející se stránkou, vyžívat prostor na zálohování a archivování dat, poskytovat prostor pro jiné osoby a firmy. Používat prostor jako download server většího množství software, videí, obrázků, hudby a jiných dát.
  Neomezený počet e-mailových schránek - je takový počet e-mailových schránek, které využívají standardní webové stránky. Na balíčcích s neomezeným počtem e-mailových schránek je zakázané provozovat nadměrné množství schránek pro osoby / firmy, které nesouvisí s objednavatelem (schránky pri jiné osoby, schránky pro uživatele portálů, veřejný mailový server), pronájem schránek jiným osobám / firmám.
  Neomezený počet databází - počet databází, který využívají standardní webové stránky. U balíčků s neomezeným počtem databází je zakázané využívat tyto databáze z jiných hostingových kont než z konta, ke kterému byly vytvořeny a také je zakázané je využívat z hostingových kont, které jsou u jiného poskytovatele, anebo prostřednictvím softwaru který není umístěný u poskytovatele.
  Neomezený počet aliasů - zákazník si může do webového prostoru nasměrovat neomezený počet domén / aliasů prostřednictvím služby dns parking / dns parking plus za podmínek, že domény které jsou směrované do hostingového konta, nejsou poskytované pro stránky třetích osob.

V.
Služba „Neomezený hosting“

 1. Standardní webová stránka – je osobní webová stránka a/nebo webová stránka malých a středních firem, která využívá prostředky serveru Poskytovatele (výkon, prostor, počet e-mailů, počet databází) v rozsahu, v jakém ho využívá min. 85% Příjemců webhostingových služeb ke dni Kompletně vyplněné objednávky Příjemcem; standardní webová stránka není definovaná jako velkou korporátní stránkou, stránka s větším počtem video/audio souborů, file server, file hosting, image hosting, download a upload stránky, ani jako stránka s návštěvností převyšující návštěvnost stránek min. 85% Příjemců ke dni Kompletně vyplněné objednávky Příjemcem, a není ani stránkou, kterou je podle odborného posouzení Poskytovatele vhodné provozovat na virtuálních a dedikovaných serverech (dále jen „Standardní webová stránka“). Bližší informace o využívání prostředků serveru Poskytovatele (výkon, prostor, počet e-mailů, počet databází) v rozsahu, v jakém ho využívá min. 85% Příjemců webhostingových služeb ke dni Kompletně vyplněné objednávky Příjemcem poskytne Poskytovatel nejpozději do 48 hodin na požádání Zájemců nebo Příjemců prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Služba „Neomezený webhosting“ je taková Služba, v rámci které Příjemce provozuje Standardní webovou stránku podle bodu 1 tohoto článku, přičemž Poskytovatel poskytuje parametry této služby podle bodu 3. tohoto článku.
 3. Parametry s označením „Neomezený“ a jejich užívání v rámci služby „Neomezený hosting“ jsou definovány takto:
  1. Neomezený diskový prostor – je v Pronájem strojového času Serveru Poskytovatele připojeného k síti Internet ve prospěch Příjemce (dále jen „prostor“) s kapacitou, kterou využívá Standardní webová stránka. Velikost prostoru může být omezena v případě, že Příjemce využívá prostor v rozsahu, kterým omezuje poskytování Služby jiným Příjemcům Poskytovatele. Příjemce se zavazuje, že službu „Neomezený hosting“ nebude využívat takovým způsobem, při kterém se do prostoru, který využívá ukládají data nesouvisející se stránkou a/nebo při kterém se prostor Příjemce využívá na zálohování a archivování dat pro fyzické nebo právnické osoby jiné než Příjemce. Příjemce se zavazuje, že službu „Neomezený hosting“ nebude využívat jako download server většího množství software, videí, obrázků, hudby a jiných dat.
  2. Neomezený počet e-mailových schránek - je takový počet e-mailových schránek, které využívá Standardní webová stránka. Příjemce se zavazuje, že službu „Neomezený hosting“ nebude využívat tak, že bude provozovat větší množství schránek pro fyzické nebo právnické osoby, které nesouvisí s Příjemcem, zejména, ale ne výlučně nebude provozovat emailové schránky pro jiné osoby, a/nebo schránky pro uživatele portálů a/nebo veřejný mailový server) a/nebo pronájem schránek jiným fyzickým nebo právnickým osobám.
  3. Neomezený počet databází – je takový počet databází, který využívá Standardní webová stránka. Příjemce se zavazuje, že službu „Neomezený hosting“ nebude využívat tak, že použije databáze z jiných webhostingových účtů provozovaných u Poskytovatele než z účtu, ke kterému byly vytvořené a také se Příjemce zavazuje, že službu „Neomezený hosting“ nebude využívat tak, že bude využívat databáze z webhostingových účtů, které jsou provozovány u jiného poskytovatele služeb informační společnosti, nebo prostřednictvím softwaru, který není umístěný na serveru Poskytovatele.
  4. Neomezený počet aliasů - Příjemce je oprávněný nasměrovat do webového prostoru neomezený počet domén/aliasů prostřednictvím služeb DNS parking a/nebo DNS parking Plus za podmínek, že domény, které jsou směrovány do webhostingového účtu, nejsou poskytovány pro provoz prostoru pro webové stránky třetích osob.
 4. V případě porušení povinností Příjemce podle bodu 3 tohoto článku je Poskytovatel oprávněn ukončit poskytování služby „Neomezený webhosting“ do 7 kalendářních dnů, před ukončením je však povinný nabídnout Příjemci jinou službu ze své nabídky podle aktuálního ceníku. Doručení nabídky se řídí článkem X., odst. 7 těchto VOP.
 5. Poskytovatel je oprávněn bezplatně na požádání Příjemce parametry podle článku 3, tj. parametry Standardní webové stránky navýšit oproti jeho zadefinovaným hodnotám podle bodu 1 tohoto článku v rámci svých aktuálních technických možnosti (zejména, ale ne výlučně v rámci hardwarového a softwarového zařízení), vždy však výlučně tak, aby byly služby ostatním Příjemcům poskytovány v souladu s těmito VOP. Možnost navýšení parametrů je vždy závislá na odborném posouzení Poskytovatele a Příjemce nemá na navýšení podle tohoto článku právní nárok.

VI.
Společné ustanovení pro provozování služeb dedikovaných a virtuálních serverů

 1. Příjemce nese plnou zodpovědnost za jakékoliv objednávky, změny a úpravy, které byly potvrzeny z jeho administrativního rozhraní anebo s použitím anebo zneužitím jemu přidělených anebo ním zvolených přihlašovacích údajů. Příjemce je povinný chránit přidělené anebo zvolené přihlašovací údaje před jejich zneužitím a neoprávněným přístupem třetích osob. Poskytovatel není nijak zodpovědný za zneužití přihlašovacích údajů Příjemce anebo osobních údajů Příjemce či třetích stran, na základě kterých přijal a akceptoval objednávku Služby anebo vykonal jakoukoliv požadovanou změnu či úpravu už existujících záznamů či Služeb, v případě že toto zneužití nezpůsobil Poskytovatel.
 2. Příjemce nesmí využívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva Poskytovatele anebo třetích stran anebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních uživatelů při využívání sdílených prostředků. Příjemce nesmí využívat poskytnuté prostředky ani takovým způsobem, kterým by získal neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním uživatelům, anebo takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu serveru. Za závažné porušení povinnosti Příjemce je považované hlavně, ale ne výlučně pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby.
 3. Příjemce se zavazuje, že nebude na pronajatém virtuálním anebo dedikovaném serveru provozovat stránky anebo služby a ukládat obsah následujícího charakteru: warezové stránky, stránky na stahování nelegálního softwaru, hudby a filmů, erotické a porno stránky, chatové stránky, stránky jejichž obsah jakýmkoliv způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky anebo Evropské unie, jako i dobré mravy. Na serverech je zakázané provozovat veřejné proxy služby, veřejné vpn, služby sítě tor, IRC servery, provozovat torrent, sdílet torrenty odkazující na nelegální obsah a podobné. V případě využívání poskytovaných Služeb Příjemci výše uvedeným způsobem, případně na rozesílání nevyžádané pošty (spamu), kterým se porušují autorské, patentové, průmyslové práva, práva z ochranných známek anebo jiné obdobné práva, kterými se ohrožuje soukromí a bezpečnost a soukromí počítačových systémů jiných uživatelů sítě Internet (např. prostřednictvím virů, generátorů hesel apod.), které obsahují jakékoliv informace ohrožující anebo poškozující dobré jméno Poskytovatele anebo jeho pracovníků, kterým jsou přímo anebo nepřímo poškozovány práva třetích osob, Poskytovatel právo na okamžité přerušení poskytování Služeb.
 4. Poskytovatel se zavazuje, že zajistí nepřetržitý provoz objednaných služeb virtuálního anebo dedikovaného serveru vždy s největším úsilím, které je možné za daných okolností vyvinout, tak aby zajistil jejich maximální dostupnost a využitelnost. V případě, že Příjemce nemá objednanou a uhrazenou službu zálohovaní dat, Poskytovatel nezodpovídá za ztrátu dat způsobenou hardwarovou, softwarovou anebo jinou nepředvídatelnou chybou.
 5. Poskytovatel je oprávněný omezit či úplně pozastavit poskytování služeb, v případě, že tím odvrátí vznik anebo zabráni trvání stavu, který způsobuje škodu Poskytovateli anebo třetím stranám (hlavně, ale ne výlučně omezování ostatních uživatelů při využívání sdílených atributů a služeb a/nebo bezpečnostní rizika jako je phising). Poskytovatel až do doby zajištění nápravy Příjemcem neporušuje své povinnosti podle čl. V, odst. 4.
 6. Poskytovatel je oprávněný omezit služby v nezbytném rozsahu, který je definovaný odbornými zaměstnanci Poskytovatele, v případě nutných technických zásahů jako jsou hlavně, ale ne výlučně aktualizace softwaru na serverech, na kterých jsou provozovány virtuální servery, případně aktualizace anebo výměna a údržba infrastruktury poskytovatele, kterou využívají dedikované i virtuální servery. Zákazník souhlasí, že v případě nutnosti aktualizace některé části systému (operační systém, části operačního systému, programové vybavení serveru) je vždy upřednostněna bezpečnost před zpětnou kompatibilitou.

VII.
Ustanovení týkající se jen virtuálních serverů

 1. Službou pronájmu virtuálního serveru poskytuje Poskytovatel Příjemci možnost využití části výpočetních prostředků fyzického serveru se stanovenými atributy a rozsahem služeb zabezpečovaných infrastrukturou Poskytovatele. Atributy jsou stanovené z části jako vyhrazené pro potřeby Příjemce (výkon procesoru, velikost paměti, diskový prostor atd.) a z části jako sdílené (počty diskových operací, síťový provoz apod.), které Příjemce používá zároveň s ostatními uživateli. Míra možnosti využití sdílených atributů Příjemce je přitom limitovaná mírou využívání sdílených atributů ostatními Příjemci. Přesná specifikace vyhrazených prostředků pro jednotlivé nabízené virtuální servery je uvedená na stránce poskytovatele v sekci Virtuální servery.
 2. Služby virtuálních serverů zabezpečované infrastrukturou Poskytovatele jsou vždy sdílené, pokud se písemně nedohodnou smluvní strany na jiném řešení, přičemž přesně vyjmenují vyhrazené služby z infrastruktury (jako je vyhrazená konektivita, individuální zálohovací řešení apod.).
 3. Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel žádným způsobem neručí za technické či jiné problémy způsobené provozem aplikací, které si Příjemce na svůj prostor virtuálního serveru sám umístil. Poskytovatel zároveň nezaručuje funkčnost Příjemcem dodaných aplikací na poskytnutém prostoru virtuálního serveru. Příjemce zároveň bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že Poskytovatel zjistí provoz aplikace, která ohrožuje hladký chod celého serveru Poskytovatele, má Poskytovatel právo okamžitě zastavit provoz takovéto aplikace, či Virtuálního Serveru, který problémy způsobuje, až do odstranění příčiny problému Příjemcem. V případě přerušení provozu služby virtuálního serveru Příjemce nemá nárok na jakoukoliv kompenzaci neuskutečněného provozu, a Poskytovatel může od Příjemce vymáhat náhradu vynaložených nákladů na odstranění takového stavu případně vzniklou škodu.
 4. Poskytovatel odevzdá Příjemci nově zřízenou službu v plně funkčním stavu, a to včetně všech aplikací z nabídky Poskytovatele, které si Příjemce při objednání služby objednal. Správa aplikací je Zákazníkovi umožněna pomocí on-line rozhraní, určeného Poskytovatelem. Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že ze strany Poskytovatele je zaručená funkčnost celého serveru Poskytovatele a jeho připojení k síti Internet. Příjemce je sám zodpovědný za správné provedenou správu ním zvolených aplikací v prostoru virtuálního serveru. V případě problémů má Příjemce nárok na provedení servisního zásahu restart serveru ze strany Poskytovatele. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé Příjemci v důsledku jeho neodborného zásahu do provozovaných aplikací či celého Příjemcova virtuálního serveru. Vady vzniklé na HW celého serveru a/nebo na spojovací síti odstraní Poskytovatel vždy bez zbytečného odkladu tak, aby v nejvyšší možné míře zajistil neustálý provoz služby virtuálního serveru Příjemci.

VIII.
Ustanovení týkající se jen dedikovaných serverů

 1. Službou pronájmu dedikovaného serveru poskytuje Poskytovatel Příjemci možnost využití výpočetních prostředků fyzického serveru se stanovenými atributy a rozsahem služeb zabezpečovaných infrastrukturou Poskytovatele. Atributy jsou stanovené z části jako vyhrazené.
 2. Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel žádným způsobem neručí za technické či jiné problémy způsobené provozem aplikací, které si Příjemce na svůj prostor dedikovaného serveru sám umístil. Poskytovatel zároveň nezaručuje funkčnost Příjemcem dodaných aplikací na poskytnutém dedikovaném serveru. Příjemce zároveň bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že Poskytovatel zjistí provoz aplikace, která ohrožuje hladký chod infrastruktury Poskytovatele, má Poskytovatel právo okamžitě zastavit provoz takovéto aplikace, či dedikovaného Serveru, který problémy způsobuje, až do odstranění příčiny problému Příjemcem. V případě přerušení provozu služby dedikovaného serveru Příjemce nemá nárok na jakoukoliv kompenzaci neuskutečněného provozu, a Poskytovatel může od Příjemce vymáhat náhradu vynaložených nákladů na odstranění takového stavu případně vzniklou škodu.
 3. Poskytovatel odevzdá Příjemci nově zřízenou službu v plně funkčním stavu, a to včetně všech aplikací z nabídky Poskytovatele, které si Příjemce při objednání služby objednal. Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že ze strany Poskytovatele je zaručená funkčnost celého serveru což se týká hardwarového, ne však softwarového vybavení. Příjemce je sám zodpovědný za správně provedenou správu ním zvolených aplikací a operačního systému na dedikovaném serveru. V případě problémů má Příjemce nárok na provedení servisního zásahu restart serveru ze strany Poskytovatele. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé Příjemci v důsledku jeho neodborného zásahu do provozovaných aplikací či celého Příjemcova dedikovaného serveru. Vady vzniklé na hardwaru celého serveru a/nebo na spojovací síti odstraní Poskytovatel vždy bez zbytečného odkladu tak, aby v nejvyšší možné míře zajistil neustálý provoz služby dedikovaného serveru Příjemci.

IX.
Změna nabídky Poskytovatele a změna smluvních dojednaní v době trvání Smlouvy

 1. Poskytovatel je oprávněný změnit aktuální nabídku poskytovaných Služeb včetně Poplatků anebo parametrů poskytovaných Služeb (včetně Služeb už existujících), a to s účinností vůči Příjemci od další splatnosti Poplatku a/nebo uhrazením Poplatku po změnění podmínek Poskytované Služby, přičemž Příjemci, který má uhrazený Poplatek, zůstávají zachovány podmínky poskytování Služeb do splatnosti dalšího Poplatku v původním rozsahu. Vykonáním úhrady Poplatku ve změněném rozsahu za poskytované Služby vyjadřuje Příjemce svůj souhlas s poskytováním Služeb podle aktuálně platné (tedy změněné nabídky) pro tuto službu.
 2. Poskytovatel je oprávněný úplně, anebo částečně odebrat Službu ze své nabídky. Příjemce, který Službu odebranou z nabídky Poskytovatele využívá, má nárok na její poskytování v původním rozsahu do splatnosti dalšího Poplatku, ne však na její úpravy, rozšíření, či změny. Poskytovatel může Příjemce vyzvat ke změně Služby podle své aktuální nabídky k určitému datu, po uplynutí kterém bude poskytování takovéto služby ukončeno. O krocích a postupech popsaných v první větě tohoto článku bude Poskytovatel informovat v dostatečném předstihu na své webové stránce.
 3. Příjemce je oprávněný v době platnosti a účinnosti Smlouvy měnit Služby v rozsahu, v jakém to Poskytovatel umožňuje, a to po vzájemné dohodě a po přehodnocení zaplaceného Poplatku za dosavadní Služby a požadované nové Služby. Přednostně se však Příjemce zavazuje požadovat změny poskytovaných Služeb ke dni splatnosti dalšího následujícího Poplatku, a to s dostatečným předstihem, aby Poskytovatel mohl technicky vykonat změnu využívání poskytovaných Služeb.

X.
Platební podmínky

 1. Příjemce se zavazuje zaplatit Poskytovateli Poplatek, a to v rozsahu a ve výši stanovené v Kompletně vyplněné objednávce, jinak v rozsahu a ve výši uvedené v Ceníku, který je veřejně dostupný na webové stránce Poskytovatele. Pokud není v objednávce, anebo v Ceníku stanovená splatnost Poplatku, lhůta splatnosti poplatku je zpravidla 1x ročně dopředu.
 2. Součástí Potvrzení o přijetí objednávky bude také tzv. proforma (zálohová) faktura s výši Poplatku, která má splatnost 14 dní. Do 14 dní po uhrazení proforma faktury Přijímatelem Poskytovatel vystaví Příjemci účetní doklad (do jeho Control Panelu - sekce Platby) případně zašle na jeho poštovní adresu dle platného Ceníku. Zaplacením Poplatku se rozumí připsání Poplatku na účet Poskytovatele uvedený na webové stránce Poskytovatele v plné výši a se správným variabilním symbolem. Poplatek je povinný Příjemce platit bezhotovostním převodem ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného na webové stránce Poskytovatele společně s uvedením správného variabilního symbolu uvedeného v proforma faktuře. Platba poštovními poukázkami se vylučuje a případná úhrada prostřednictvím poštovní poukázky, směnkou anebo šekem se nepovažuje za uhrazení Poplatku.
 3. Poskytovatel 14 dní před ukončením předplaceného období případně dříve když to vyžaduje daná služba (např. prodloužení platnosti některých domén) zašle emailem Příjemci výzvu k úhradě společně s proforma fakturou, která je splatná 14 dní. Ustanovení bodu 2. tohoto článku se v tomto případě použijí přiměřené. V případě, že předmětem výzvy je prodlužovací poplatek za doménu a není uhrazen do 14 dní od odeslání této výzvy, Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za úspěšný proces prodloužení domény. Příjemce také nemá nárok na případné náhrady spojené se získáním takovéto domény zpět do vlastnictví Příjemce, jestliže byla už obsazená jiným uživatelem. Poskytovatel si vyhrazuje právo upravovat výši Poplatku počínaje splatností dalšího Poplatku. O této skutečnosti bude v dostatečném předstihu informovat Příjemce. Ustanovení článku 5. těchto VOP platí přiměřeně. V případě neuhrazení poplatku do 20 dní od splatnosti má Poskytovatel právo odstranit všechny data Příjemce ze svých zařízení.
 4. Poskytovatel je povinný vrátit Příjemci Poplatek, resp. jeho poměrnou část jen v případě, že nemůže zabezpečit Službu v délce, kvalitě a parametrech daných těmito VOP a ani jako protihodnotu včetně zaplacené poměrné části Poplatku si Příjemce nevybere jinou Službu podle jeho vlastního výběru poskytovanou Poskytovatelem v této výši.
 5. V případě zpožděním s uhrazením Poplatku více jak 7 dní ode dne splatnosti Poplatku a/nebo jiného finančního závazku, Poskytovatel je oprávněný pozastavit poskytování Služeb až do úplného uhrazení Poplatku a/nebo jiného finančního závazku s právem účtovat poplatek za opětovnou aktivaci Služeb. Poskytovatel je v takovémto případě oprávněný deaktivovat i Služby pro dlužného Příjemce, které jsou upraveny jinou smlouvou o poskytování služeb informační společnosti.
 6. V případě neuhrazení Poplatku za doplňkovou službu více než 7 dní ode dne splatnosti Poplatku, Poskytovatel je oprávněný pozastavit všechny Služby k doméně, pro kterou je doplňková služba určena. V případě, že Příjemce nemá zájem o další poskytování doplňkové služby je povinný nejpozději 5 dní před splatností informovat Poskytovatele o této skutečnosti.
 7. Jestliže Příjemce uhradí Poplatek v částce vyšší než je požadovaný Poplatek Poskytovatelem, tak částka do výše 10 CZK se považuje za smluvní pokutu za porušení povinnosti vykonat úhradu v požadované částce a částku do 10 CZK Poskytovatel nevrátí na účet Příjemce. Částka, která převyšuje 10 CZK vrátí Poskytovatel Příjemci na účet, ze kterého byla zaslaná do 10 pracovních dnů.

XI.
Zpracování a ochrana osobních údajů


Pravidla ochrany osobních údajů jsou zpracované ve zvláštním dokumentu, který najdete zde: https://www.exohosting.cz/ostatni/ochrana-osobnich-udaju

XII.
Společné a závěrečné ustanovení

 1. Právní vztahy z této Smlouvy se spravují ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“). Smluvní strany se dohodli, že tato Smlouva je uzavřená jako nepojmenovaná smlouva podle § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku, přičemž v souladu s ustanoveními § 263 Obchodního zákoníku v případě kolize dispozitivních ustanovení Obchodního zákoníku s ustanoveními této Smlouvy mají přednost ustanovení této Smlouvy a těchto VOP. Pro právní vztahy vyplývající ze Smlouvy a VOP platí právo České republiky, a to i v případě, že by byl Příjemce cizincem, anebo kdyby se Služby poskytovali na území jiného státu. Případné spory budou rozhodovány českými soudy.
 2. Poskytovatel je oprávněný jednostranně tyto VOP změnit. Změna VOP se považuje za změnu smluvních podmínek. Poskytovatel oznamuje změnu VOP na své webové stránce, přičemž smluvní strany se dohodli, že oznámení o změně VOP se považuje za doručené Příjemci patnáctým dnem ode dne zveřejnění nových VOP na webové stránce Poskytovatele.
 3. Neoddělitelnou součástí této Smlouvy tvoří: Kompletně vyplněná objednávka, tyto VOP a Ceník.
 4. Poskytovatel je oprávněný poskytovat slevy na služby anebo domény podle svého uvážení, případně je poskytnout v rámci marketingové akce zdarma. Na slevu anebo doménu a/nebo službu není právní nárok a není možné je vymáhat soudní cestou. Jednotlivé akce není možné kombinovat s dalšími akcemi a doplňkovými slevami. Všechny slevy se uplatňují z platných ceníkových cen.
 5. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 351 odst. 1 Obchodního zákoníku v platném znění dohodli, že po odstoupení od Smlouvy způsobujícím její zánik, zůstává zachovaná platnost a účinnost ustanovení týkajících se Poplatků a sankcí. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 351 odst. 2 Obchodního zákoníku v platném znění dohodli, že nejsou povinné vrátit si plnění poskytnuté před zánikem Smlouvy.
 6. Smluvní strany se dohodli, že Příjemce není oprávněný převést bez předcházejícího souhlasu Poskytovatele žádná práva a povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy a VOP na třetí osobu. Za převod práv a povinností se považuje i změna ve jméně a příjmení u fyzických osob anebo obchodním jméně/názvech subjektů u právnických osob Příjemce služby v administrativním rozhraní na správu služeb. Formu poskytnutého souhlasu určuje Poskytovatel. V případě udělení souhlasu Poskytovatele je tento oprávněný vyúčtovat a Příjemce se zavazuje uhradit poplatek za zpracování změny údajů u jednotlivých správců domén, když správce domény takovýto poplatek vyžaduje ve výši aktuálně zveřejněném v Ceníku.
 7. Smluvní strany se dohodli, že vzájemná komunikace probíhá výlučně formou elektronické komunikace, a to přednostně formou zpráv elektronické pošty. Za tímto účelem Příjemce v plném rozsahu zodpovídá za funkčnost své schránky elektronické pošty uvedené v Kompletně vyplněné objednávce. Všechny informace, kterých odeslání prokáže v případě sporu Poskytovatel, se považují za řádně doručené, a to počínající pátým dnem ode dne odeslání takovéto informace.
 8. Příjemce, souhlasí že poskytovateľ může uchovávat provozové údaje ke službám po dobu 14 dní za účelem poskytnutí možnosti prověření funkčnosti služeb, chyb, útoků na služby příjemce apod. Také souhlasí aby se uchovávali IP adresy u operácích v rozhraní na správu služeb za účelem prokázání právního úkonu, změn služeb, zneužití služeb třetí stranou a podobně po dobu platnosti smlouvy .
 9. Smluvní strany se dohodli, že Poskytovatel má právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Příjemce i v případě, když se na toto porušení vztahuje smluvní pokuta, i přesahující výši smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodli, že zavinění Příjemce nemá vliv na jeho povinnost zaplatit v této Smlouvě dojednanou smluvní pokutu.
 10. Smluvní strany se podle ustanovení § 263 Obchodního zákoníku dohodly na vyloučení působnosti § 385 Obchodního zákoníku.
 11. Ve smyslu § 263 Obchodního zákoníku se smluvní strany dohodly, že odlišné od ustanovení § 330 Obchodního zákoníku je Poskytovatel oprávněný v případě, že Příjemcem poskytnuté plnění nestačí na splnění všech resp. celého splatného závazku Příjemce, určit, který závazek resp. jeho část je Příjemcem splněná. Když Poskytovatel nerozhodne jinak, platí, že jakékoliv plnění obdržené v rámci této Smlouvy Poskytovatelem se použije na uspokojení jeho pohledávek v následujícím pořadí: 1. jakékoliv náklady spojené s vymáháním pohledávky, 2. úroky ze zpoždění, 3. smluvní pokuty a náhrada škody, 4. jistina pohledávky.
 12. Příjemce odesláním Kompletně vyplněné objednávky této Smlouvy v souladu s ustanovením § 401 Obchodního zákoníku v platném znění vyhlašuje Poskytovateli prodloužení promlčecí lhůty všech práv a nároků Poskytovatele z této Smlouvy na dobu 10 let od doby, kdy začne plynout.
 13. Příjemce, jeho právní nástupce, dědic anebo zákonný zástupce a pod., je povinný oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu změnu všech důležitých údajů o své osobě, hlavně však změnu adresy sídla, místa podnikání anebo bydliště, změnu statutárního zástupce, bankovního účtu, ze kterého jsou uskutečňovány platby, rozhodnutí o jeho zrušení, jeho splynutí s jinou společností, vstup do likvidace, úpadek, započetí konkurzního anebo vyrovnávacího jednání anebo ukončení podnikání a pod.. V případě zrušení společnosti (Příjemce) anebo vstupu společnosti (Příjemce) do likvidace, anebo v případě že je Příjemce v úpadku, anebo byl podaný návrh na započetí konkurzního jednání, anebo bylo vyhlášeno konkurzní jednání na majetek Příjemce, anebo v případě že Příjemce ukončí podnikání, anebo u fyzické osoby při úmrtí, anebo ztrátě způsobilosti a pod., dochází k předčasnému ukončení Smlouvy s okamžitou účinností a finanční vyrovnání se uskuteční s právoplatnými dědici, kteří si k tomuto uplatní nárok.
 14. Obě smluvní strany vyhlašují, že obsah Smlouvy a těchto VOP jsou jim jasné, určité a srozumitelné a zavazují se je plnit. VOP ztrácejí platnost a účinnost dnem nabytí platnosti a účinnosti nových VOP. Všechny Smlouvy, jako i jiné dohody, kterých předmětem je poskytování Služeb ze strany Poskytovatele, které byly uzavřeny před účinností těchto VOP a řídili se do nynějška současnými podmínkami, se od data platnosti a účinnosti těchto VOP řídí těmito VOP a považují se za Smlouvu podle těchto VOP.
 15. Text VOP v českém jazyku je závazný a má přednost před zněním VOP vyhotovených v jakémkoliv jiném jazyku.
 16. Příjemce odesláním Kompletně vyplněné objednávky tímto potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP.
 17. Definice obsahu slov a slovních spojení začínajících v textu této smlouvy a ve VOP velkým písmenem je definovaná v článku I. VOP.
 18. Tyto VOP v plném rozsahu nahrazují nyní platné a účinné VOP. Tyto VOP byly zveřejněny na webové stránce www.exohosting.cz a nabývají platnost a účinnost 25.5.2018open gdpr back to top
×