EXOHOSTING.CZ: Ochrana osobních údajů
Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies, které slouží na poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti.
Vlastní nastavení cookies
nezbytné cookies
- cookies potřebné pro plynulý chod stránky a poskytování našich služeb
- cookies zabezpečující personalizaci reklam a sběr analytických a statistických dat návštěvnosti pro zlepšení našich služeb

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pravidla ochrany osobních údajů
Preambule

Společnost EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., se sídlem Jašíkova 1536/10, 149 00 Praha 4, IČO 289 77 939, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 157349, je obchodní společností zabývající se hlavně poskytováním služeb informační společnosti spočívající především v elektronickém zpracování, přenose, uchovávání a vyhledávání datových zpráv, včetně textu, zvuku a obrazu elektronickými prostředky na požádání (dále jen „Poskytovatel“) Příjemce služby, kterým může být fyzická anebo právnická osoba.

Tyto Všeobecné podmínky ochrany osobních údajů tvoří součást Smluv o poskytovaní služeb informační společnosti – webhostingových služeb, kterých smluvní stranou je Poskytovatel a Příjemce, jako i na vztahy vzniklé z obdobných vztahů. Všeobecné obchodní podmínky najdete zde. Také slouží jako informace pro všechny zájemce o uzavření Smlouvy o poskytování služeb o informační společnost o ochraně osobních údajů u Poskytovatele.

Společnost EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. tedy Poskytovatel zodpovídá za dodržování všeobecně závazných předpisů o ochraně osobních údajů, hlavně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (Ú. v. EU L 119, 4. 5. 2016) a zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a o změně a doplnění některých zákonů. Poskytovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

U poskytování služeb informační společnosti chrání Poskytovatel osobní údaje všech Příjemců služeb v souladu s výše uvedenými všeobecně závaznými předpisy. V těchto všeobecných podmínkách ochrany osobních údajů, které tvoří součást smlouvy, je hlavně, ale ne výlučně popsané jaké osobní údaje Poskytovatel vyžaduje a z jakého důvodu, jaké má práva dotčená osoba a jak Poskytovatel osobní údaje chrání.

I. Definice

Osobní údaj
Osobními údaji jsou ve všeobecnosti všechny údaje týkající se fyzické osoby, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu anebo sociální identitu. Nejčastějšími osobními údaji jsou jméno, příjmení a adresa.

Zájemce
fyzická osoba, která má více než 18 let anebo právnická osoba, která má zájem využít služby Poskytovatele a vstoupit do závazkově-právního vztahu s Poskytovatelem, přičemž ještě neodeslala Kompletně vyplněnou objednávku;

Příjemce anebo Příjemce služby
fyzická osoba, která má více než 18 let, využívající Služby, která prostřednictvím on-line rozhraní odeslala Kompletně vyplněnou objednávku

Zákon
Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění

II. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů zadaných v objednávce je plnění smlouvy a účelem zpracování emailové adresy Příjemce služby prostřednictvím pravidelného informování Příjemců o aktuální nabídce služeb Poskytovatele je zvyšování kvality poskytovaných služeb pro Příjemce služeb.

III. Právní základ zpracování osobních údajů

Pokud se Zájemce o služby informační společnosti rozhodl uzavřít Smlouvu o poskytovaní služeb informační společnosti je zapotřebí zadat některé osobní údaje, aby se mohli realizovat práva a povinnosti z uzavření smlouvy. Právním základem zpracování osobních údajů Příjemce služby zadaných v objednávce je tedy dle zákona o zpracování osobních údajů nevyhnutelné na plnění smlouvy, které smluvní stranou je dotčená osoba.

Právním základem zpracování emailové adresy Příjemce služby za účelem pravidelného informování o službách Poskytovatele je tedy dle zákona, podle kterého zpracování osobních údajů je nevyhnutelné na účel oprávněných zájmů provozovatele. Poskytovatel je oprávněný informovat pravidelně Příjemce služby o svých službách, a Příjemce služby může legitimně takovéto informace očekávat a zároveň takovéto zájmy anebo práva Příjemce služby vyžadující si ochranu osobních údajů nepřevažují nad oprávněným zájmem Poskytovatele informovat o svých službách.

IV. Seznam zpracovaných osobních údajů

1. Poskytovatel zpracovává za účelem plnění smlouvy tyto osobní údaje:
titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa sídla podnikání, telefonní číslo, IP adresa, adresa elektronické pošty, telefonní čísla a adresy.
2. Poskytovatel zpracovává tyto osobní údaje na účely informování o aktuálních nabídkách svých služeb: emailová adresa.
3. V rámci osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění smlouvy je zpracovaná i IP adresa, jako je uvedeno v bodě 1. Poskytovatel zpracovává provozní údaj IP adresa v rámci plnění povinnosti plynoucích na zabezpečení reklamace služby, např. když Příjemci služby nefunguje některá z poskytovaných služeb (např. emailová adresa), aby Poskytovatel věděl zpětně ověřit funkčnost dané poskytované služby, v Control panelu také Poskytovatel loguje každou operaci (IP adresu) na zamezení podvodů a také na potvrzení právního úkonu v rámci plnění smlouvy.

V. Aktualizace osobních údajů

1. Příjemce služby může kdykoliv aktualizovat osobní údaje v rozhraní na správu objednávek – Control panel.
2. Aktualizace některých údajů – adresa anebo fakturační údaje možná i jinými způsoby, a to telefonicky jen z autorizovaného telefonu tedy telefonu uvedeného v objednávce, anebo emailem jen z autorizovaného emailu, tedy takového, který je uvedený v objednávce, avšak Poskytovatel vždy primárně upřednostňuje aktualizaci osobních údajů, kterou vykoná Příjemce služby sám prostřednictvím rozhraní na to určeného – Control panel.
3. Když Příjemce služby poskytne jiné osobní údaje prostřednictvím autorizovaného telefonu anebo emailu jako ty, které jsou uvedeny v objednávce, tak se to považuje za aktualizaci osobních údajů.
4. Změnu osobních údajů prostřednictvím Live chatu Poskytovatel vůbec neakceptuje, neboť nemá možnost ověřit identitu osoby, která tento způsob komunikace s Poskytovatelem využívá.

VI. Doba uchovávání osobních údajů

1. Doba uchovávání osobních údajů je doba, po kterou trvá smluvní vztah.
2. Po zániku smluvního vztahu Poskytovatel automaticky vymaže osobní údaje po 30 dnech. Poskytovatel uchovává osobní údaje Příjemce služby ještě 30 dní po ukončení smluvního vztahu kvůli možné obnově smluvního vztahu ze strany Příjemce služby.
3. Pokud zvláštní všeobecně závazné předpisy (např. daňové anebo účetní) vyžadují delší dobu uchovávání osobních údajů, v takovém případě je Poskytovatel uchovává po dobu, kterou vyžadují tyto zvláštní všeobecně závazné předpisy.

VII. Ochrana osobních údajů

1.Poskytovatel chrání osobní údaje v maximálně možné míře, nepřetržitě ochranu osobních údajů monitoruje a přijímá potřebné technické a organizační opatření.
2. Údaje se ukládají na serverech Poskytovatele, které jsou uloženy v zabezpečené serverovně. Všechny servery Poskytovatele se nacházejí na území Evropské unie.
3. Údaje jsou šifrované a zabezpečené proti hackerským útokům a jiným neoprávněným přístupům. Zaměstnanci Poskytovatele mají k osobním údajům přístup, avšak jsou školeni na bezpečné zacházení s osobními údaji.
4. Bezpečnostní incidenty Poskytovatel oznamuje v souladu se Zákonem Úřadu na ochranu osobních údajů.
5. Ochrana údajů je neustále aktualizovaná v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti zabezpečení osobních údajů, přiměřeně aktuálnímu stavu techniky a softwaru.
6. Pokud jsou poskytované údaje zprostředkovatelem na účel plnění smluvních povinností Poskytovatele, tyto údaje jsou také poskytovány na území Evropské unie (všichni zprostředkovatelé Poskytovatele specifikovaní v následujícím čl. VIII se subjekty členských států Evropské Unie).

VIII. Zprostředkovatelé

Poskytovatel ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů oznamuje Příjemci (Příjemcům), že v souvislosti s poskytováním Služeb pověřil zpracováním osobních údajů ve jménu Poskytovatele následující subjekty (zprostředkovatelů) v tomto rozsahu:

  • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983 – zpracování tiskových výstupů s osobními údaji pro styk s klienty (zasílání faktur)
  • Jaroslava Dudková, K Hájkům 625, 285 04 Uhlířské Janovice, IČO 71254404 - zpracování osobních údajů Příjemce na účel vedení účetnictví Poskytovatele, zpracování agendy zaměstnanců (mezd a pod.) podle zákona o účetnictví, DPH a souvisejících předpisů
  • EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava, IČO 36485161 - poskytování zákaznické podpory
  • Edenred CZ s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 24745391 – zpracování osobních údajů zaměstnanců (stravenkové karty)
  • GOPAY s. r. o., Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČO 26046768 - zpracování dat finančního charakteru
  • Collabim s.r.o., Okružní 2615, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČO 05711151 - evidence a zpracování marketingových aktivit
  • Google Czech Republic, s.r.o., Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha 5, IČO 27604977 - evidence a zpracování marketingových aktivit


IX. Využití služby Live chat anebo e-ticket

Pokud Zájemce anebo Příjemce využije zákaznickou podporu prostřednictvím on-line chatu a emailu (jestliže zašle Příjemce služby email na emailovou adresu zveřejněnou na stránce www.exohosting.cz automaticky je tento email zařazen do systému na správu emailu e-ticket), a tímto způsobem poskytne své osobní údaje, získané osobní údaje Poskytovatel uchovává po dobu 2 let pro případ uplatnění nároků vyplývajících ze Smlouvy o poskytovaní služeb informační společnosti Příjemcem služby anebo Poskytovatelem.

X. Práva dotčené osoby

1. Právo na informace
Příjemce má právo kdykoliv požadovat informace o svých údajích, které jsou zpracovávané u Poskytovatele, a také o jejich původu, příjemcích anebo kategoriích příjemců, kterým tyto údaje Poskytovatel odevzdává, a o účelu zpracování. Seznam zpracovávaných osobních údajů je Příjemcům služby kdykoliv přístupný v Control panelu, kde je mohou v případě potřeby i aktualizovat. Další údaje o osobních údajích jsou Příjemcům služby kdykoliv k dispozici prostřednictvím tohoto dokumentu Všeobecné podmínky ochrany osobních údajů, který je nepřetržitě přístupný na webovém sídle Poskytovatele www.exohosting.cz/ostatni/gdpr

2. Právo na opravu údajů
Jestliže jsou údaje Příjemce uchovávané Poskytovatelem nesprávně, můžete je kdykoliv opravit v rozhraní na správu údajů Control Panel.

3. Právo na vymazání údajů a právo na omezení zpracovávání
Příjemce má právo na vymazání osobních údajů zpracovávaných Poskytovatelem. Vymazání osobních údajů se může kdykoliv uskutečnit prostřednictvím Control panelu. Je zapotřebí vědět, že bez daných údajů není možné realizovat práva a povinnosti z uzavřené Smlouvy o poskytovaní služeb informační společnosti, proto výmazem údajů v Control panelu Příjemce s okamžitou platností odstupuje od Smluv bez nároku na vrácení jakýchkoliv zaplacených finančních prostředků. Takto vymazané údaje se vymažou zpravidla bezodkladně. Když výmaz odporuje zákonným, smluvním anebo daňově-právním resp. obchodně-právním povinnostem o archivaci anebo jiným zákonně upraveným důvodům, namísto vymazání Vašich údajů se může uskutečnit jen omezení jejich použití. Po vymazání Vašich údajů nebude dále možné umožnit přístup k Vašim osobním údajům Příjemce v Control panelu. Uplatnění práva na vymazání není potřebné, když Příjemce ukončil smluvní vztah jedním ze způsobů uvedených ve Všeobecných osobních podmínkách. Všechny osobní údaje, které se nemusí uchovávat ze zákonných důvodů, se bezodkladně po ukončení smluvního vztahu vymažou. Osobní údaje, které se nesmí vymazat po dobu trvání zákonných důvodů uchovávání, se nesmí použít na jiný než zákonem předpokládaný účel a přístup k nim bude možný jen na uvedené účely.

4. Právo na přenos údajů
Na požádání Příjemce Poskytovatel vydá anebo přenese osobní údaje zadané v objednávce a jsou přístupné v Control Panelu ve strukturovaném a běžném formátu, který se dá číst na počítači, když bude možné tento požadavek Příjemce technicky zrealizovat. Poskytovatel vyvine maximálně možné úsilí, aby takovýto požadavek technicky zrealizoval.

5. Právo namítat zpracování údajů
Příjemce má právo kdykoliv a bez udání důvodu namítat zpracování osobních údajů na účely informování o aktuálních nabídkách Poskytovatele, a to zaškrtnutím příslušného políčka v Control panelu. V takovém případě Poskytovatel email Příjemce nevymaže, neboť je potřebný na realizaci práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, ale nebude ho používat za účelem zasílání informací o aktuální nabídce služeb.

6. Kontakt (na uplatnění dotčených práv)
V případe, že Zájemce anebo Příjemce bude kontaktovat Poskytovatele e-mailem na adresu osobniudaje@exohosting.cz anebo poštou EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Jašíkova 1536/10, 149 00 Praha 4, uložíme Příjemcem anebo Zájemcem oznámené údaje (e-mailovou adresu, resp. jméno, příjmení a telefonní číslo) pro zodpovězení otázek resp. pro odbavení Vaší žádosti. Údaje budou vymazané bezodkladně potom, když pro účel zpracování nebudou více potřebné, respektive omezíme jejich zpracování v případě, že existují zákonné povinnosti je uchovávat.

7. Právo na stížnost
V případě stížnosti se Příjemce anebo Zájemce může obrátit na kontakty uvedené v předcházejícím bodu. Mimo toho má Zájemce anebo Příjemce právo podat stížnost ve věci zpracování svých osobních údajů na Úřadě na ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, když má pocit, že byly porušeny jeho práva na ochranu osobních údajů.

XI. Údaje ukládané zákazníky

1. Poskytovatel není obeznámený s tím, jaké údaje Příjemci ukládají v rámci uzavřené Smlouvy na servery Poskytovatele, ani není oprávněný to zjišťovat.
2. Údaje ukládané Příjemci služeb na servery Poskytovatele jsou šifrované. Pokud Příjemce služby ukládá na server osobní údaje, potom je provozovatelem ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů a v případě když splněné podmínky podle Zákona je povinný uzavřít s Poskytovatelem zprostředkovatelskou smlouvu, kterou na vyžádání poskytne Provozovatel. Zodpovědnost za ochranu osobních údajů nese Provozovatel, Poskytovatel jako zprostředkovatel vykonává jen jednu zpracovatelskou operaci – uchovávání osobních údajů za podmínek vymezených ve zprostředkovatelské smlouvě.

XII. Závěr

1. Když má kdokoliv jakékoliv otázky co se týká ochrany osobních údajů, je možné obrátit se na Provozovatele kdykoliv v pracovní době na jeho webové stránce www.exohosting.cz anebo je možné kontaktovat Poskytovatele prostřednictvím emailu: osobniudaje@exohosting.cz.
2. Kdokoliv může Poskytovatele kontaktovat prostřednictvím uvedených kontaktů, pokud nerozumí těmto Všeobecným podmínkám ochrany osobních údajů anebo jejich části, Poskytovatel ochranu osobních údajů na požádání vysvětlí.
3. Zakliknutím příslušného políčka Zájemce nebo Příjemce prohlašuje, že se s těmito Pravidly ochrany osobních údajů seznámil a porozuměl jim.
4. Tyto všeobecné podmínky ochrany osobních údajů vstupují prvně v platnosti 25.5.2018 a Poskytovatel je pravidelně aktualizuje.

V Praze dne 25.5.2018


back to top
×