EXOHOSTING.CZ: Ochrana osobních údajů
Soubory cookie jsou nezbytné pro plynulý chod naší webstránky a poskytování našich služeb. Zároveň používáme cookies na cílení reklamy a abyste co nejlépe uměli využívat naši internetovou stránku. Vaše osobní údaje budou zpracovány a informace z vašeho zařízení (soubory cookie, jedinečné identifikátory a další údaje zařízení) mohou být uchovávány, používány a sdíleny s dodavateli třetích stran, případně používané konkrétně tímto webem nebo aplikací. Někteří dodavatelé mohou zpracovávat vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, proti kterému můžete vznést námitku. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Další informace a možnosti nastavení vašich preferencí v rámci našich Podmínek ochrany soukromí. Souhlasíte s používáním cookies a zpracováním souvisejících osobních údajů?
nezbytné cookies
- cookies potřebné pro plynulý chod stránky a poskytování našich služeb
volitelné cookies
- cookies zajišťující personalizaci reklam a sběr analytických a statistických dat návštěvnosti pro zlepšení našich služeb

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PODMÍNKY OCHRANY SOUKROMÍ


Tyto podmínky ochrany soukromí vysvětlují jakým způsobem zpracováváme při poskytování našich služeb osobní údaje v rámci společnosti EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. se sídlem Jašíkova 1536/10, 149 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 289 77 939 registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl: C, vložka: 157349 (dále jen „Provozovatel“ nebo „my“) a společnosti EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. se sídlem Košická 6, Bratislava – městská část Ružinov 821 09, IČO: 36 485 161, registrace: Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 120490/B (dále spolu s Provozovatelem pouze jako „Společní provozovatelé“).

V naší skupině společností působí zodpovědná osoba za ochranu osobních údajů (tzv. Data protection officer nebo DPO), která je Vašim kontaktním bodem pro zodpovězení jakýchkoliv otázek týkajících se ochrany osobních údajů nebo přijetí a vybavení žádostí dotčených osob.

Kontaktní údaje odpovědné osoby:

E-mail: dpo@exotechnologies.sk
Korespondenční adresa: Odpovědná osoba, EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Jašíkova 1536/10, 149 00 Praha 4, IČO: 289 77 939

Na základě dohody Společných provozovatelů podle čl. 28 GDPR je možné využít výše uvedené kontaktní údaje jako jednotné kontaktní místo pro všechny žádosti dotčených osob. Tyto podmínky ochrany soukromí slouží primárně ke splnění informačních povinností podle čl. 13 a 14 GDPR vůči dotčeným osobám, o kterých zpracováváme osobní údaje jako provozovatel, příp. jako Společní provozovatelé. Zároveň vysvětlujeme, ve kterých případech vystupujeme jako zprostředkovatel našich klientů, kteří jako samostatní provozovatelé využívají naše webhostingové služby a ve kterých případech zpracováváme osobní údaje pro vlastní účely jako provozovatel, resp. společní provozovatelé s naší sesterskou společností.

Typicky zpracováváme osobní údaje zejména při uchovávání dat klientů našich webhostingových služeb, přičemž aniž by si klient objednal specifické doplňkové služby k takovým datům obsahujícím osobní údaje nijak nepřistupujeme, neseznamujeme se s jejich obsahem ani je nevyužíváme na žádné vlastní účely zpracování osobních údajů.

Pokud jde o zpracování osobních údajů pro naše vlastní účely, což zajišťujeme jako provozovatel, resp. jako Společní provozovatelé, jde zejména o našich zaměstnanců nebo o zaměstnance našich obchodních partnerů, klientů nebo dodavatelů. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme primárně obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů ("GDPR"), které upravuje i Vaše práva jako subjektu údajů těmi ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb. z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů"), které se na nás vztahují i dalšími právními předpisy. V případě, že byste nerozuměli úplně jakékoliv informací uvedených v těchto podmínkách neváhejte kontaktovat naši odpovědnou osobu.


Otázky a odpovědi

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?
Účel spracúvania osobných údajov Právny základ Bližšie vysvetlenie
Poskytování webhostingových a doplňkových služeb Právní základ podle čl. 6 GDPR má vždy náš klient jako samostatný provozovatel. My zpracováváme osobní údaje vždy jen na základě smlouvy s klientem podle čl. 28 GDPR. Pokud při poskytování výpočetní kapacity a úložiště virtuálních serverů a doplňkových služeb správy serverů klienta, emailovém hostingu, webhostingu, registrovaní domén, vyřizování SSL certifikátů a poskytování nástrojů pro editování a přidávání obsahu na klientovy webstránky dochází ke zpracovávání osobních údajů realizujeme to vždy jménem našich klientů jako jejich Zprostředkovatel. Zpravidla osobní údaje pouze uchováváme a zajišťujeme jejich technickou dostupnost, přičemž bez bližších pokynů nebo objednání doplňkových služeb od našich klientů s nimi neprovádíme žádné další zpracovatelské operace. O účelech a právních základech tohoto zpracovávání jsou povinné informovat dotčené osoby naši klienti jako samostatní provozovatelé.
Uzavírání a plnění smluvních vztahů Smlouva podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR Při uzavírání a plnění smluvních vztahů s různými fyzickými i právnickými osobami potřebujeme nutně zpracovávat i osobní údaje, což prakticky zahrnuje zejména: (i) přihlašování a využívání klientské zóny integrované do naší webstránky, (ii) využívání e-ticketovacieho systému, zákaznické linky a live chatu při zákaznické podpoře, (iii) využívání control panelu při změně nastavení, editování vlastních údajů, objednávání doplňkových služeb a prohlížení přehledů v klientské zóně, (iv) poskytování osobních údajů poskytovatelům elektronických platebních služeb, (v) vytváření databáze účastníků reseller programu a sledování konverzí spojených s vyplácením provize, (vi) spolupráci s partnery sprostredkúvajúcimi naše webhostingové služby pod vlastním obchodním jménem, (viii) spolupráci s naší sesterskou firmou na Slovensku spojenou s potřebou sdílení osobních údajů o našich zaměstnancích, klientech, dodavatelích, obchodních partnerech a jejich pracovnících, (viii) zasílání emailů a SMS zákazníkům s různými upomínkami nebo upozornění servisní povahy týkajících se plnění smluvních vztahů, (ix) jakékoliv jiné zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavírání, změny a plnění smluvních vztahů. Pokud je v kontextu výše definovaných souborů zpracovatelských činností nezbytné při uzavírání a plnění smluvních vztahů zpracovávat i osobní údaje fyzických osob, které s námi přímo neuzavřely smluvní vztah jako zmluvní strana, považujeme takové zpracování za náš oprávněný zájem. Sdílení dat v rámci naší skupiny podniků na vnitřní administrativní účely také považujeme za náš oprávněný zájem. Toto zpracování provádíme jako Provozovatel nebo také jako Společní provozovatelé.
Personální a mzdové účely Zákonná povinnost podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, smlouva podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR Při těchto účelech zpracovávání jde o běžnou agendu zaměstnavatele, což zahrnuje zejména: (i) plnění různých zákonných povinností zaměstnavatele spojených s vyplácením mezd, odvodů, dodržováním BOZP předpisů, uchováním údajů o bývalých zaměstnancích a jiných povinností v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, (ii) organizování teambuildingů a zveřejňování fotografií zaměstnanců s jejich souhlasem na sociální síti, (iii) využívání komunikačních platforem na interní pracovní komunikaci při plnění pracovních úkolů (např. Slack). Toto zpracování provádíme pouze jako Provozovatel.
Plnění různých zákonných povinností Zákonná povinnost podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR Při provádění naší podnikatelské činnosti jsme povinni často zpracovávat i osobní údaje, což zahrnuje zejména: (i) vedení účetnictví a plnění daňových povinností, (ii) vyřizování reklamací spotřebitelů, (iii) vyřizování žádostí dotčených osob podle GDPR, (iv) používání e-schránky pro komunikaci s orgány veřejné moci a pod. Toto zpracování můžeme provádět jako Provozovatel.
Prokazování, obhajování a uplatňování právních nároků Oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR V některých případech musíme prokazovat, uplatňovat nebo obhajovat naše právní nároky soudní nebo mimosoudní cestou nebo musíme oznámit určité skutečnosti orgánům veřejné moci (např. Exekutor, OČTK). Takové zpracování zahrnuje typickou agendu právního oddělení včetně, komunikace nebo součinnosti s orgány veřejné moci, uplatňováním práv ve správních a jiných řízeních, na vyřizování dotčených osob, přípravou, kontrolou a uchováváním smluv, zajišťováním a uchováváním osobních údajů v důkazech potřebných na hájení, uplatňování a prokazování našich práv a právních nároků. Prokazování, obhajování a uplatňování právních nároků považujeme za nášoprávněný zájem. Toto zpracování můžeme provádět jako Provozovatel nebo také jako Společní provozovatelé.
Bezpečnost osobních údajů a IT systémů Oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a plnění zákonných povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Jde o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro dosahování přiměřené bezpečnosti zpracování osobních údajů v IT systémech, což zahrnuje zejména: i) získávání a uchovávání osobních údajů v rámci bezpečnostních logů; ii) analýzu a využívání logů, včetně možnosti jejich poskytování OČTK, NBÚ nebo poskytovatelem internetového připojení s cílem identifikovat pachatelů kybernetické kriminality; iii) zálohování dat, včetně osobních údajů podle interních postupů; iv) využívání různých monitorovacích nástrojů pro sledování bezpečnosti síťového provozu, elektronické komunikace a paketů (např. anti-spam filtry, WAF - web application firewall); v) využívání black listů nebezpečných IP adres nebo IP adres se špatnou reputací zneužívaných při distribuovaných útocích pro blokování přístupů k online službám; vi) autentizace uživatelů a změny bezpečnostních nastavení (např. obnovy, resetování přístupových hesel); vii) blokování žádostí o přístup ke službám v případě podezření na možnost útoku typu "brute force"; viii) management bezpečnostních incidentů a oznamování porušení ochrany osobních údajů; ix) participace na výkonu bezpečnostních auditů; x) jakékoli další opatření, která budou přijata s cílem zvyšování IT bezpečnosti a ochrany před počítačovými útoky s ohledem na dynamiku změn sledovaných rizicích působících na Provozovatele. . Toto zpracování můžeme provádět jako Provozovatel nebo také jako Společní provozovatelé. Bezpečnost osobních údajů a IT systémů považujeme za náš oprávněný zájem.
Marketingové a PR účely Oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR Jde o zpracování osobních údajů, kterým sledujeme podporu prodeje našich služeb a zvyšování povědomí o našich aktivitách v online prostředí, což zahrnuje zejména: (i) cílení a personalizaci obsahu reklamy přes marketingovou analytiku a cookies třetích stran umístěných do našich webů nebo "fan page" nebo placené kampaně na sociálních sítích, (ii) vytváření a administrace našich profilů zřízených na sociálních sítích Facebook / Instagram, YoutTube, LiknedIn a komunikace s naším publikem (fanoušky, sledovatelné, zájemci o náš obsah), kteří tyto sítě využívají, (iii) využívání RSS technologie k odběru novinek publikovaných na našich webech, (iv) využívání live chatu nad rámec zákaznické podpory nebo uzavírání smluvního vztahu s klientem, (v) využívání dat získaných interakcemi návštěvníky webstránky se zásuvnými moduly (plug in) třetích stran integrovaných do naší webstránky , (iv) zveřejňování osobních údajů v rámci referencí spokojených zákazníků na web stránce. Cílení a personalizaci reklamy, přímý marketing a zvyšování povědomí v online prostředí považujeme za náš oprávněný zájem. Toto zpracování můžeme provádět jako Provozovatel nebo také jako Společní provozovatelé.
Statistické účely Právní základy původních účelů ve spojitosti s recitálem 50 a čl. 89 GDPR. V souladu podmínkami čl. 89 GDPR zpracováváme osobní údaje získané na výše uvedené účely ana základě výše uvedených právních základů i pro statistické účely. Výsledkem takového zpracování nikdy nejsou osobní údaje, ale agregované / anonymní informace (jako např. Kolik máme zákazníky nebo ekonomické statistiky. Toto zpracování můžeme provádět jako Provozovatel nebo také jako Společní provozovatelé.
Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?
Zachovávání mlčenlivosti o osobních údajů bereme velmi vážně a proto jsme přijali interní politiky, díky kterým jsou Vaše osobní údaje sdíleny pouze s oprávněnými zaměstnanci naší společnosti nebo prověřenými třetími stranami. Naši zaměstnanci a pracovníci mohou mít přístup k osobním údajům výhradně na "need-to-know" bázi, tzn. pouze oprávnění zaměstnanci mohou mít zřízen přístup k osobním údajům, přičemž tento přístup je typicky omezen pozicí, funkcí a pracovní náplní konkrétního zaměstnance. Osobní údaje našich klientů, zaměstnanců, obchodních partnerů a jiných fyzických osob poskytujeme pouze v nezbytné míře následujícími kategoriím příjemců osobních údajů:

 • Naší slovenské sesterské společnosti, se kterou jsme v postavení společného provozovatele na základě dohody podle čl. 26 GDPR;
 • Poskytovatelem služeb registrace nadnárodních a národních zahraničních domén;
 • Poskytovatelem SSL certifikátů;
 • Poskytovatelem elektronických platebních služeb a bankám poskytujícím platební brány integrované do naší webstránky;
 • Provozovatelem sociálních sítí a sociálních médií Facebook, Instagram, Youtube, Twitter;
 • Poskytovatelem datové analytiky a pořizovatele statistických reportů (např. Google Analytics)
 • Poskytovatelem softwarového vybavení a cloudových služeb (např. Slack);
 • Našim sub-zprostředkovatelem, se kterými spolupracujeme při poskytování našich webhostingových a doplňkových služeb koncovému zákazníkovi;
 • Našim obchodním partnerům, kteří nám pomáhají rozšiřovat okruhy uživatelů našich služeb;
 • Klientům našich webhostingových služeb a doplňkových služeb;
 • Provozovateli ústředního portálu veřejné správy (NASES) při elektronické komunikaci s orgány veřejné moci;
 • Našim profesionálním poradcem (např. Advokátům, auditorem);
 • Mzdovým a účetním společnostem;
 • Poskytovatelem služeb hybridní pošty při vytváření a zajišťování zasílání faktur v písemné formě;
 • Živnostníkům poskytujícím administrativní podporu a služby;
 • Sociální pojišťovně, důchodových správcovských společnostem, doplňkovým důchodových společnostem, zdravotním pojišťovnám, bankám;
 • Advokátům, exekutorům, notářem, znalcům, úředním překladatelům, tlumočníkům, případně profesním organizacím sdružujícím takové osoby;
 • Poštovním doručovatelem a kurýrní služby;
 • Zaměstnancům výše uvedených osob.
V případě, že na zpracování osobních údajů využíváme prostředníka, vždy předem prověříme, zda zprostředkovatel splňuje požadavky organizačního a technického charakteru z hlediska zajištění bezpečnosti zpracování Vašich osobních údajů. V případě, že na zpracování osobních údajů využíváme našich vlastních příjemců (interní personál naší společnosti) Vaše osobní údaje jsou vždy zpracovávány na základě pověření a pokynů, kterými naše příjemce poučujeme nejen o interních pravidlech ochrany osobních údajů, ale také o jejich právní odpovědnosti za jejich porušování. Pokud jsme požádáni orgánům veřejné moci o zpřístupnění Vašich osobních údajů, zkoumáme legislativou stanovené podmínky na jejich zpřístupnění a bez prověření, zda jsou splněny podmínky Vaše osobní údaje neposkytujeme. V případě zájmu o informace týkající se našich aktuálních zprostředkovatelů nás prosím neváhejte kontaktovat prostřednictvím naší odpovědné osoby. V případě zájmu o bližší a aktuální informace o našich zprostředkovatelích kontaktujte prosím naši odpovědnou osobu (DPO).
Do kterých zemí přenášíme Vaše osobní údaje?
Standardně (by default) omezujeme jakékoli přeshraniční předávání osobních údajů do třetích zemí mimo EU a / nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP), pokud to není nezbytné. Nicméně, někteří z našich sub-dodavatelů nebo výše uvedených příjemců osobních údajů mohou být usazeni nebo jejich servery mohou být umístěny ve Spojených státech amerických (USA). USA je považována za třetí zemi, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany, avšak každý přenos osobních údajů mimo EU nebo EHP probíhá pouze v rámci striktního dodržování ochrany osobních údajů ve smyslu požadavků GDPR. Jelikož na základě rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Schrems II ze dne 16. Července 2020 byla zrušena platnost mechanismu EU-US Privacy Shield, na přenosy dat našim subdodavatelem v USA používáme standardní smluvní doložky schválené Komisí. V našich podmínkách konkrétně může docházet k přeshraničnímu přenosu osobních údajů do třetích zemí nezaručujúcich přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů v rámci využívání služeb různých příjemců osobních údajů zejména z kategorie: i) provozovatelů sociálních sítí (Facebook, Instagram, LinekedIN atd.), Ii) Poskytovatelem datové analytiky a pořizovatele statistických reportů (např. Google Analytics,, iii) poskytovatelem softwarového vybavení a cloudových služeb (např. Slack); iv) poskytovatelé elektronických platebních služeb (PayPal). Zároveň při registrovaní domén může docházet i k přeshraničním přenosem do Kanady v souladu s příslušným rozhodnutím Komise o přiměřenosti.

Dodavatel Podmínky ochrany soukromí Přiměřené záruky podle čl. 46 GDPR
Google https://policies.google.com/privacy?hl=en- https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/ https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/
Facebook https://www.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
Instagram https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
Twitter https://twitter.com/en/privacy https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html
Slack https://slack.com/intl/en-sk/privacy-policy https://slack.com/intl/en-sk/terms-of-service/data-processing
PayPal https://www.paypal.com/va/webapps/mpp/ua/privacy-full https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/bcr?locale.x=en_IE
Youtube https://policies.google.com/privacy?hl=en-US https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/
Chtěli bychom Vás také upozornit, že v případech, pokud máte zájem o registraci domén v třetích zemích nezabezpečujúcich přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů můžeme využívat služeb externích registrátory domén jako je např. Gransy nebo Key-Systems, které mají samostatné smluvní vztahy s národními správci domén v třetích zemích, kde máte zájem o registraci domény. V těchto případech může následně ze strany spolupracujících registrátory domén docházet k předávání osobních údajů nezbytných pro registraci domény národním správcem usazeným ve třetí zemi. Takový limitovaný přeshraniční přenos osobních údajů podléhá výjimkám pro zvláštní situace podle čl. 49 odst. 1 písm. písm. c) GDPR, protože je nezbytné pro uzavření a plnění smluvních vztahů mezi Vámi (provozovatelem) a jinou zpravidla právnickou osobou. Není vyloučeno ani, že v individuálních případech mohou mít externí registrátoři domén uzavřené standardní smluvní doložky s národními správci domén v třetích zemích, o čem by však měly informovat samostatně, přičemž my nedisponujeme bližšími informacemi.
Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
Osobní údaje uchováváme nejvíce, dokud je to nutné pro účely, pro které se osobní údaje zpracovávají. Obecně, doba uchovávání vyplývá z právních předpisů. Pokud z právních předpisů nevyplývá, dobu uchovávání Vašich osobních údajů vždy ve vztahu ke konkrétním účelem určujeme my prostřednictvím naší skupinové interní politiky a / nebo našeho spisového plánu. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, po jeho odvolání jsme povinni osobní údaje dále nezpracovávat na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobní údaje můžeme dále zpracovávat na jiném právním základě zvláště pokud jde o splnění zákonných povinností.
Všeobecné doby uchovávání osobních údajů na námi vymezené účely zpracování osobních údajů jsou následující:

Účel Obecná doba uchovávání osobních údajů
Poskytování webhostingových a doplňkových služeb Během trvání smluvního vztahu s klientem nebo vydání klientova pokynu na vymazání osobních údajů. V případě, že klient nepožaduje jinak, tak při ukončení smluvního vztahu klienta informujeme o ponechání kratší ochranné doby 20-30 dní na to, aby mohl své údaje pohodlně a bezpečně migrovat k jinému poskytovateli webhostingových služeb nebo si je jinak zajistil - následně všechny klientovy údaje zpracovávané při poskytování našich služeb vymažeme.
Uzavírání a plnění smluvních vztahů Během trvání příslušného smluvního vztahu, údaje z e-ticketového systému týkající se poskytování podpory zákazníkům vymazávat nejméně jednou ročně, čímž není dotčena možnost uchovávat konkrétní údaje pro jiné slučitelné účely.
Personálne a mzdové účely Během trvání pracovního poměru a uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání určitých typů dokumentů (zpravidla 10 let po ukončení pracovního poměru). Některé dokumenty v osobním spise zaměstnance uchováváme až 70 let od narození zaměstnance. Fotografie zaměstnanců zpracováváme do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Plnění různých zákonných povinností Do splnění zákonné povinnosti a vypršení retenční lhůty upravené v interní politice (např. 10 let následujících po roce od vzniku účetního dokladu).
Prokazování, obhajování a uplatňování právních nároků Do řádného uplatnění práva, resp. právního nároku nebo do zániku právního nároku (např. do meritorního ukončení věci nebo do uplynutí promlčecí nebo prekluzivní lhůty směřované k uplatnění práva Provozovatele nebo vůči Provozovateli).
Bezpečnost osobních údajů a IT systémů Kontinuální během poskytování některých služeb Provozovatele nebo během trvání přístupových práv uživatele interního IT systému. Nepotřebné údaje se vymažou pravidelně minimálně jednou ročně.
Marketingové a PR účely Do odvolání souhlasu nebo do podání námitky proti zpracování, příp. do odstranění příspěvku samotnou dotyčnou osobou, odstranění příspěvku z naší strany, odstranění našeho profilu nebo do vyřízení žádosti dotyčné osoby o vymazání osobních údajů. Zprávy přijaté a odeslané prostřednictvím sociálních sítí standardně mažeme jednou za rok.
Statistické účely Během trvání / existence jiných účelů zpracování, zpravidla ne déle než do vytvoření potřebné statistiky.
Výše uvedené doby uchovávání stanoví pouze obecné doby, během nichž dochází ke zpracovávání osobních údajů na dané účely. Ve skutečnosti však přistupujeme k likvidaci nebo anonymizaci osobních údajů ještě před uplynutím těchto všeobecných dob pokud dané osobní údaje již považujeme za nepotřebné z hlediska výše uvedených účelů zpracování. Naopak, v některých specifických situacích Vaše osobní údaje můžeme uchovávat déle než je uvedeno výše, pokud tak vyžaduje právní předpis nebo náš oprávněný zájem. V případě zájmu o informace týkající se konkrétní retenční doby pro uchovávání Vašich osobních údajů nás prosím neváhejte kontaktovat prostřednictvím naší odpovědné osoby.
Máte povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout?
Ve většině případů je poskytnutí Vašich osobních údajů výlučně dobrovolné.

V případě pokud jste úspěšný uchazeč o zaměstnání, se kterým jdeme uzavřít pracovní poměr, tak poskytnutí Vašich osobních údajů je potřebné pro splnění více povinností zaměstnavatele a zároveň je i požadavkem pro uzavření pracovní smlouvy. Následkem neposkytnutí Vašich osobních údajů je nemožnost uzavřít pracovní poměr.

Vaše osobní údaje však můžeme také získat i od Vašeho zaměstnavatele nebo od společnosti, v souvislosti s níž vaše osobní údaje zpracováváme. Nejčastěji jde o případy, kdy s danou společností uzavíráme nebo vyjednáváme smluvní vztah nebo jeho podmínky. Pokud se získání osobních údajů týká smluvního vztahu, nejčastěji jde o smluvní požadavek nebo požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy. Neposkytnutí osobních údajů (ať už Vašich nebo Vašich kolegů), může mít negativní důsledky pro organizaci, kterou zastupujete, nakolik nemusí dojít k uzavření nebo řádnému plnění smluvního vztahu. V případě, že jste členem statutárního orgánu organizace, která je naší stranou nebo se kterou jednáme o uzavření smluvního vztahu, Vaše osobní údaje můžeme získávat z veřejně dostupných zdrojů a registrů. Jakékoliv náhodně získané osobní údaje v žádném případě dále systematicky nezpracováváme na žádný námi vymezený účel zpracování osobních údajů.
Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?
Jako Provozovatel, resp. Společní provozovatelé získáváme ve většině případů osobní údaje vždy přímo od dotčené osoby, takže v této části nejsme povinni poskytovat informace o tom jaké kategorie osobních údajů jsou tímto dotčeny.

Z důvodu snahy o vysokou míru transparentnosti uvádíme, že jako Provozovatel, příp. Společní provozovatelé zpracováváme převážně běžné kategorie osobních údajů, které zahrnují základní identifikační a kontaktní údaje našich zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů, dodavatelů, resp. jejich zaměstnanců nebo jiných osob pověřených jednat jejich jménem. Jak Provozovatel také zpracováváme různé digitální identifikátory (např. Cookies, pixely, SDK, IP adresy) a provozní záznamy (např. Logy, pakety síťového provozu). V limitované míře může teoreticky docházet i ke zpracovávání zvláštní kategorie osobních údajů zejména při našich zaměstnancích nebo při uplatňování a hájení našich právních nároků. Údaje týkající se uznání viny za trestné činy nebo přestupky nezpracováváme. Kategorie osobních údajů, které zpracováváme jako zprostředkovatel závisejí od činností a rozhodnutí našich klientů, kteří si objednávají naše webhostingové služby. Někdy můžeme ověřovat pravdivost a aktuálnost získaných identifikačních údajů jejich porovnáním ve veřejných rejstřících (např. Obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík při uzavírání smluv)

Výše uvedené platí i v případech, kdy by došlo k získání osobních údajů o dotyčné osobě nepřímo z jiného zdroje. Takovým zdrojem osobních údajů bude pravděpodobně vždy Váš zaměstnavatel, příp. klient našich webhostingových služeb, náš dodavatel nebo obchodní partner nebo obchodní / živnostenský rejstřík.

Provozovatel má také několik zdrojů, které generují nebezpečné IP adresy, které bývají zapojené do kybernetických útoků. Např. jde o zakoupené databáze ze zdrojů www.udger.com, www.malware.expert/srbl, www.invaluement.com, které vytvářejí databáze nebezpečných IP adres vlastní činností (např. vytvářením "honey pots") nebo jde o volně dostupné blacklisty vytvářené komunitou lidí s bezpečnostním povědomím a nástroji (www.blocklist.de). Kromě toho Provozovatel obohacuje black listy IP adres rovněž z poznatků z vlastní činnosti a monitorovacích aktivit, příp. i na základě reportů od zákazníků webhostingových služeb, když oznámí, že jim byl doručen nebezpečný spam nebo se útočilo na jejich web stránky. Provozovatel také může zpracovávat i výhradně zákaznické seznamy black listů IP adres, když zákazník webhostingové služby může zakázat příjem emailů z definovaných IP adres, což však realizuje jménem zákazníků jako zprostředkovatel. I když jsme toho názoru, že v tomto případě IP adresy nezpracováváme jako osobní údaje, informujeme o tom z důvodu snahy o vysokou míru transparentnosti.

Osobní údaje, které klienti webhostingových služeb zpracovávají jako provozovatelé pro vlastní účely nikdy nezpracováváme jako Provozovatel, resp. Společní provozovatelé na naše vlastní účely.
Jaká práva máte jako dotyčná osoba?
„Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Jeho odvolání však nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Máte právo kdykoli účinně namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování. “

„Právo namítat máte i vůči zpracovávání Vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů, které sledujeme, jak jsou vysvětleny výše. Toto právo máte i vůči zpracovávání osobních údajů na právním základě veřejného zájmu, které však neprovádíme.“

V případě uplatnění tohoto práva Vám rádi prokážeme způsob, kterým jsme vyhodnotili tyto oprávněné zájmy jako převažující nad zájmy, právy a slobodami dotknutých osob.


GDPR stanoví obecné podmínky výkonu Vašich jednotlivých práv. Jejich existence však automaticky neznamená, že při uplatňování jednotlivých práv jim bude z naší strany vyhověno nakolik v konkrétním případě se mohou uplatnit výjimky resp. některá práva jsou navázány na konkrétní podmínky, které nemusí být v každém případě splněny. Vaší žádostí týkající se konkrétního práva se budeme vždy zabývat a zkoumat z hlediska právní úpravy a naší interní politiky pro vyřizování podnětů dotčených osob. Jak dotyčná osoba máte zejména:

 • Právo požádat o přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR, které o Vás zpracováváme. Toto právo zahrnuje právo na potvrzení o tom, zda o Vás zpracováváme osobní údaje, právo získat přístup k těmto údajům a právo získat kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud je to technicky proveditelné;
 • Právo na opravu a doplnění osobních údajů podle článku 16 GDPR, pokud o Vás zpracováváme nesprávně nebo neúplně osobní údaje;
 • Právo na vymazání Vašich osobních údajů podle článku 17 GDPR;
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 GDPR;
 • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20;
 • Právo namítat podle článku 21 GDPR, pokud se zpracování zakládá na právním základě oprávněného zájmu, veřejného zájmu nebo pokud jde o účely přímého marketingu, a to včetně profilování;
 • Právo namítat proti automatizovanému individuálnímu rozhodování podle článku 22 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováváme nesprávné osobní údaje o Vás s ohledem na účel a okolnosti a nemůžete změnit takové osobní údaje prostřednictvím funkcí aplikace "Control panel", můžete požádat o opravu nesprávných nebo doplnění neúplných osobních údajů pomocí níže uvedeného dodatečného prohlášení (všechny informace jsou dobrovolné) a / nebo nás kontaktujte přes naše kontaktní údaje:

Doplňující prohlášení o opravě osobních údajů
Vaše jméno a příjmení:
Kontaktní údaje:
Relevantní účel zpracování: Prosím uveďte, jakého účelu zpracování se Vaše žádost týká.
Kontext resp. vztah mezi Vámi a naší společností: Prosím uveďte, zda jste náš zaměstnanec, obchodní partner, zájemce o zaměstnání apod.
Charakter Vaší opravy: Prosím vysvětlete, zda žádáte opravu nesprávných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.
Souvislosti Vaší žádosti o opravu: Prosím vysvětlete, proč se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávně nebo neúplně osobní údaje.
Oprava: Prosím uveďte, které konkrétní osobní údaje požadujete opravit nebo doplnit.

Toto doplňující prohlášení o opravě osobních údajů nám zašlete na /dpo@exotechnologies.sk/

Rovněž máte právo kdykoliv podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky nebo obrátit se se žalobou na příslušný soud. V každém případě doporučujeme jakékoli spory, dotazy nebo námitky řešit primárně komunikací s námi.
Dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování?
Zpracování osobních údajů, které provádíme nemá charakter automatizovaného individuálního rozhodování s právním nebo podobným účinkem na dotyčnou osobu. Přesto u některých zpracovatelských operacích souvisejících s bezpečnosouť osobních údajů a IT systémů používáme postupy, které mohou mít charakter profilování s prvky individuálního automatizovaného rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Použité postupy zahrnují softwarové prostředky, které monitorují a sledují bezpečnost síťového provozu, elektronické komunikace a paketů (např. Anti-spam filtry, WAF - web application firewall) nebo blokují žádosti o přístup ke službám v případě podezření z útoků typu "bruce force". Zároveň na blokování přístupu k našim službám využíváme různé black listy, které nás informují o nebezpečných IP adresách nebo IP adresách se špatnou reputací zneužívaných při distribuovaných útocích. Pokud bychom výše uvedené typy zpracování nevykonávali, nebylo by možné zabránit přímým kybernetickým útokům na naše softwary a www stránky v naší zprávě nebo zahájení poskytování našich služeb neexistujícím zákazníkům nebo útočníkům, kteří se vydávají za potencionálních zákazníků. Následkem tohoto zpracování může být dočasné omezení možnosti přihlásit se do naší klientské zóny a omezení dostupnosti nástrojů pro správu našich webhostingových služeb (např. Control panel). Pokud by k tomu došlo neopodstatněně, kontaktujte prosím naši zákaznickou linku nebo odpovědnou osobu.

I když jsme toho názoru, že nejde o plnohodnotné automatizované individuální rozhodování nad rámec našich zákonných povinností přiznáváme dotyčné osobě ve vztahu k výše vysvětleno zpracovávání osobních údajů právo na lidský zásah ze strany Provozovatele, právo vyjádřit své stanovisko a právo napadnout rozhodnutí o dočasném zablokování přístupu k našim službám, resp. do zákaznické zóny.
Externé webstránky
Naše webstránky mohou obsahovat odkazy (linky) na jiné stránky a / nebo služby jiných poskytovatelů (např. Reference) Nejsme zodpovědní za obsah a správu webstránek či služeb jiných poskytovatelů, na které odkazujeme. Tyto podmínky ochrany soukromí se nevztahují na zpracování osobních údajů v rámci Vašeho pohybu na jiných stránkách i když byste na ně dostali přes odkaz umístěný na našem webu.
Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Je naší povinností chránit Vaše osobní údaje přiměřeným způsobem a z tohoto důvodu jejich ochraně věnujeme náležitou pozornost. Naše společnost implementovala obecně akceptované technické a organizační standardy za účelem zachování bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů zejména před jejich ztrátou, zneužitím, neautorizované úpravě, zničením nebo jiným dopadem na práva a svobody dotčených osob. V situacích, kdy se přenášejí citlivá data, používáme šifrovací technologie vid např. komunikace s platební bránou. Vaše osobní údaje jsou uloženy na našich zabezpečených serverech nebo serverech provozovatelů našich webů umístěných v datacentrech umístěných v České republice a v Slovenské republice. V případě použití analytický nástrojů třetích stran, jsou data uložena na serverech třetích stran (viz cookies).
Cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které zlepšují používání webstránky např. tím, že umožňují rozpoznat předchozí návštěvníky při přihlašování do uživatelského prostředí, zapamatováním volby návštěvníka při otevírání nového okna, měření návštěvnosti webstránky nebo způsobu jejího využívání pro její uživatelské zlepšování. Naše webová stránka používá cookies zejména pro účely měření její návštěvnosti. Ukládání těchto souborů do Vašeho zařízení můžete kdykoliv zabránit nastavením Vašeho webového prohlížeče. Nastavení Vašeho prohlížeče je ve smyslu § 55 odst. 5 Zákona o elektronických komunikacích považováno za Váš souhlas s používáním cookies na naší stránce. Přesto nebude docházet ke zpracovávání cookies pokud nám to výslovně nedovolíte udělením vědomého souhlasu při první návštěvě naší webstránky odkliknutím "opt in" souhlasu s cookies. Naše webové stránky přímo ukládají do souboru cookies informaci o trvalém skrytí lišty s oznámením o používání souborů cookies po projevení souhlasu návštěvníka.
Okrem toho používame na www.exohosting.cz i tzv. "Session cookies", které obsahují pouze neosobní informace o návštěvníkovi stránky a po zavření prohlížeče se automaticky vymažou, tj jsou funkční pouze během spojení Vašeho prohlížeče s naší webstránkou. Poskytují nám množství užitečných informací, například kolik návštěvníků bylo na stránce či jaké prohlížeče používají, díky čemuž jsme schopni naši stránku optimalizovat a vylepšovat a tzv. "Funkční cookies", které umožňují zapamatovat si přihlašovací údaje návštěvníka stránky, zajistit bezpečnost po přihlášení nebo zúčastnit se soutěží zveřejněných na stránce. Kromě toho používají soubory cookies nástroje třetích stran, které jsou našich webových stránkách implementovány a slouží hlavně na podporu našich marketingových, statistických a analytických aktivit umožňujících nám provozovat moderní web. Konkrétně používáme zejména následující cookies:

Název cookies Účel užívání Poskytovatel Doba užívání Typ
LaSID Umožňuje webstránce rozpoznat návštěvníka pro optimalizování funkcionality live chatu integrovaného do webstránky. www.exohosting.cz Během doby spojení HTTP
LaVisitorNew Tento cookie nám umožňuje spočítat kolikrát byla naše webstránka navštívena odlišnými návštěvníky přidělováním ID každému návštěvníkovi, takže se nemusí žádný návštěvník registrovat podruhé. www.exohosting.cz 1 den HTTP
LaVisitorId Umožňuje návštěvníka identifikovat napříč návštěvami a zařízeními. Toto umožňuje zobrazit návštěvníkovi relevantní reklamu v rámci remarketingových systémů třetích stran, které usnadňují nabízení cen pro inzerenty v reálném čase. www.exohosting.cz Během doby spojení HTTP
_ga Registruje unikátní ID, které se používá k vytváření statistik o používání webstránky uživatelům. Slouží výlučně na anonymní agregaci statistických údajů, které nám pomáhají pochopit jak návštěvníci používají naše webstránky. Google Analytics 2 roky HTTP
_gat Používá se na zrychlení výpočtů na straně Google Analytics. Slouží na zpracování statistických údajů o používání naší webstránky. Google Analytics 1 deň HTTP
_gid Používá se na zrychlení výpočtů na straně Google Analytics. Slouží na zpracování statistických údajů o používání naší webstránky. Google Analytics 1 den HTTP
collect Používá se pro předávání údajů do služby Google Analytics o uživatelově zařízení a chování na našem webu, přičemž sleduje uživatele přes zařízení a marketingové kanály. Google Analytics Během doby spojení Pixel
ads/ga-audiences Používá Google AdWords na opětovné oslovení návštěvníků, u nichž je pravděpodobné, že se mohou stát zákazníkem na základě online chování návštěvníků na našich webových stránkách. Google Během doby spojení Pixel
_fbp Používá je Facebook na zobrazování reklamy a marketingových nabídek třetích stran. Facebook 3 mesiace HTTP
fr Používá je Facebook na zobrazování reklamy a marketingových nabídek třetích stran. Facebook 3 mesiace HTTP
tr Používá je Facebook na zobrazování reklamy a marketingových nabídek třetích stran. Facebook Během doby spojení Pixel
IDE Používá je Google Double Click na registraci a hlášení akcí uživatele webových stránek po prohlížení nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta účelem měření účinnosti reklamy a na představení cílených reklam uživateli. Google /Doublclick 1 rok HTTP
pagead/1p-user-list/# Sleduje, zda uživatel projevil zájem o konkrétní produkty nebo události na více webových stránkách, a zjišťuje, jak se uživatel pohybuje mezi stránkami. Používá se k měření reklamního úsilí a usnadňuje platbu poplatků za zprostředkování mezi webovými stránkami. Google Během doby spojení Pixel
Test_cookie Používá se pro kontrolu, zda uživatelův prohlížeč podporuje cookies Google / Doubleclick 1 den HTTP
Google Analytics
Tato služba od Google Inc. je analytický nástroj, který ukládáním informací do souborů cookie umožňuje generovat statistické výstupy o návštěvnosti našich stránek. Tato Funkcionalita není nezbytná pro prohlížení a slouží nám na monitoring provozu webu a její zlepšování.

Provozovatel, příp. Společní provozovatelé při využívání Google Analytics nezpracovávají žádné osobní údaje a ani jiné identifikátory využitelné na nepřímou identifikaci (např. IP adresu) dotčených osob. To však neznamená, že tímto způsobem nedochází ke zpracovávání Vašich osobních údajů společností Google Inc., která je provozovatelem služby Google Analytics.

Hlavní soubor cookie, který používá služba Google Analytics, je súbor__ga. Více o typech cookies, které používá Google Inc. se můžete dozvědět zde: https://policies.google.com/technologies/types?hl=cz

Kromě vytváření přehledů o statistikách využití webových stránek planet je možné službu Google Analytics společně s některými soubory cookie pro reklamy použít k zobrazování relevantnějších reklam od Google Inc. (Vycházejících z historie vyhledávání a aktivit na našem webu) jakož i na měření interakcí se zobrazovanými reklamami od Google Inc.

Google Analytics na analýzu Vašeho chování na na našich stránkách také využívá soubory typu cookies, které se ukládají v zařízení koncového uživatele webové stránky (počítač, tablet, smartphone). Google anonymizuje část IP adresy vázající se k zařízení koncového uživatele naší webové stránky ihned při jejím získávání, čímž se posiluje ochrana Vašeho soukromí. Google Inc. využívá informace získané během používání webové stránky, aby vyhodnotil Vaše používání naší webové stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webové stránce a poskytl nám další služby spojené s používáním webové stránky Planeat a používáním internetu. Tomuto zpracování údajů službou Google Analytics lze zabránit vhodným nastavením internetového prohlížeče, do kterého nainstalujete zásuvný modul (add on) prohlížeče dostupný prostřednictvím následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Po kliknutí na uvedený odkaz se uloží do Vašeho internetového prohlížeče soubor cookie opt-out, který zabrání budoucímu získávání údajů při návštěvě naší webové stránky.

Bližší informace o podmínkách zpracování Vašich osobních údajů společností Google Inc. při používání služby Google Analytics si můžete přečíst v Podmínkách ochrany soukromí, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cz
Sociální sítě
Doporučujeme Vám seznámit se s podmínkami ochrany soukromí poskytovatelů platforem sociálních médií, přes které spolu komunikujeme. Naše podmínky ochrany soukromí vysvětlují jen základní otázky týkající se správy našich profilů nebo profilů našich klientů. Máme pouze typické administrátorská oprávnění při zpracovávání Vašich osobních údajů přes naše profily zřízené na sociálních sítích. Předpokládáme, že používáním sociálních sítí rozumíte, že Vaše osobní údaje jsou primárně zpracovávané poskytovateli platforem sociálních sítí (jako Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, Twitter) a že nad tímto zpracováním, dalším poskytováním Vašich osobních údajů třetím stranám a přeshraničním přenosem do třetích zemí , které provádějí daní poskytovatelé platforem sociálních sítí, nemáme žádnou kontrolu a neodpovídáme za něj.

Bližší informace o zpracování osobních údajů provozovateli sociálních sítí naleznete v níže uvedeném popisu konkrétních služeb, které můžeme využívat při profesionálním používání sociálních sítí a při správě našich profilů, které máme zřízené na sociálních sítích.
Facebook a Instagram
Na naší webové stránce jsou integrovány doplňky pro sociální média ( "doplňky") sociální sítě Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA ( "Facebook"). Poznáte je podle loga Facebook na webové stránce. Při návštěvě naší webové stránky dostane Facebook informace, že jste navštívili webovou stránku se svou IP adresou. Pokud kliknete na ikonu Facebooku dostupnou na našem webu, přičemž jste zároveň přihlášeni a / nebo registrovaní ke svému účtu na Facebooku, obsah webové stránky se přesměruje na váš profil na Facebooku. Následně může Facebook vaši návštěvu webové stránky přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Přenos dat probíhá bez ohledu na to, zda máte účet na Facebooku nebo ne. Provozovatel Vás upozorňuje, že při využívání našeho webu nemá žádný vliv na zjišťované údaje a procesy zpracování údajů, a také nám není znám celkový rozsah zjišťovaných údajů, účel zpracování resp. lhůty uložení těchto údajů. Facebook ukládá získané údaje o vás jako uživatelské profily a používá je pro vlastní účely reklamy, průzkumu trhu a / nebo přizpůsobení svých služeb a nástrojů registrovaným uživatelům. Takové hodnocení se provádí zejména s cílem informovat ostatní uživatele Facebooku o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte nárok vznést námitku proti vytváření takových uživatelských profilů, přičemž s námitkou se musíte obrátit na společnost Facebook. Po skončení používání Facebooku doporučujeme vždy se odhlásit zejména z toho důvodu, abyste se vyhnuli přiřazení vaší činnosti na internetu k vašemu profilu. Další informace o účelu a rozsahu zjišťování a zpracování údajů prostřednictvím společnosti Facebook získáte v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na následujícím linku: https://www.facebook.com/policy.php.

Rádi bychom Vás také informovali, že můžeme využívat služby poskytované společností Facebook Irelend Limited, které jsou označeny jako "data file custom audiences" - správa publika pro realizování reklamních kampaní, přičemž může docházet ke spojování námi zpracovávaných dat s osobními údaji zpracovanými v databázích Facebooku a "measurment and analytics", v jejímž rámci Facebook zpracovává v našem jménu osobní údaje s cílem měřit výkonnost a dosah našich reklamních kampaní a poskytovat nám přehledy uživatelů, kteří viděli a reagovali na náš reklamní obsah. K tomuto zpracovávání Vašich osobních údajů tedy může dojít v případě, že v rámci užívání Vašeho uživatelského profilu zřízeného na Facebooku budete provádět interakce s našim reklamním obsahem nebo s našimi webstránky. V takových případech využíváme společnost Facebook jako zprostředkovatele, přičemž se na zpracovávání Vašich osobních údajů vztahují následující právní záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Při službě "public insights", což představuje vyhodnocování statistik o používání našeho profilu na Facebooku máme s Facebookem postavení společných provozovatelů, přičemž části dohody uzavřené podle čl. 26 GDPR lze nalézt na tomto odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

V případě, že Vám výše vysvětleno zpracovávání osobních údajů překáží můžete vůči němu namítat nebo můžete využít i dostupné samoregulační nástroje vyvinuté pro sektor online marketingu, které jsou dostupné zde: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tyto online dostupné nástroje Vám umožní ve svém prohlížeči automatizovaně identifikovat digitální identifikátory třetích stran (včetně těch od Facebooku) a vymazat je, čímž zamezíte i případnému zpracovávání Vašich osobních údajů.

Uvedené vysvětlení platí pro Facebook i pro Instagram, jehož provozovatelem je také Facebook.
LinkedIn
Používání této sociální sítě má pro nás v první řadě význam v tom, že prostřednictvím našeho profesionálně spravovaného účtu budujeme zvyšování povědomí o naší společnosti v online prostředí (např. Přidáváním PR obsahu) a zadruhé na navázání interní komunikace s odborníky a profesionály, kterých by jsme mohli mít zájem zaměstnat nebo s nimi navázat jinou formu profesionální spolupráce. Prostřednictvím našeho účtu tak mohou naši manažeři vést komunikaci s našimi potenciálními obchodními partnery, nebo vhodnými kandidáty na obsazení volného pracovního místa. Kromě toho můžeme využívat i služby LinkedIn Irelend Unlimited Company zaměřené na podporu našeho marketingu a PPC (Pay Per Click) kampaní, jejichž cílem je zejména zvyšovat návštěvnost našich stránek, či účelově vytvořených podstránek (microsites). Také můžeme využívat i LinkedIn nástroje na správu našich kampaní jako Campaign manager a personalizovanou interní poštu na zasílání našeho obsahu při budování PR a povědomí o nás a našich službách, zda při informování o volné pracovní pozice vhodné pro Váš profil. V případě, že využíváme tyto služby LinkedIn bude vystupovat jako náš prostředník, přičemž se na zpracovávání Vašich osobních údajů vztahují následující právní záruky: https://legal.linkedin.com/dpa

Více informací o zpracování Vašich osobních údajů provozovatelem sociální sítě LinkedIn na jeho vlastní účely získáte na následujícím URL odkazu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Twitter
Provozovatel, příp. Společní provozovatelé také využívají při komunikaci s okolním světem i Twitter, který je provozován firmou Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Aktuálně kromě běžného uživatelského využívání našeho účtu na Twitteru nevyužíváme na zpracování osobních údajů žádné služby od tohoto provozovatele sociální sítě. Na zpracování Vašich osobních údajů provozovatelem sociální sítě nemáme žádný vliv ani kontrolu. Pro získání bližších informací o zpracování Vašich osobních údajů můžete použít odkaz: https://twitter.com/privacy?lang=en
YouTube
Provozovatelem služby Youtube je společnost Google Inc. V rámci této služby můžeme mít zřízen přímý vysílací kanál, který je v naší zprávě a pod naší kontrolou podobně jako "fanpages" na sociálních sítích. Pokud by však bylo možné přehrávat nějaké videa uložená na www.youtube.com i přes naši webstránku upozorňujeme Vás na to, že Youtube může navázat spojení mezi vaším prohlížečem a sítí Google DoubleClick. Nemáme žádný vliv na data přenášená na YouTube / Google. Dáváme pozor, abychom naše videa vkládali do pokročilého režimu ochrany údajů na YouTube. Na základě informací poskytnutých službou YouTube se při použití režimu rozšířené ochrany údajů do počítače neukládají žádné soubory cookie a do služby YouTube se nepřenášejí žádné údaje o vás jako o uživateli naší webové stránky, pokud "neklepnete" na tlačítko "přehrát" na vložené videa. Pokud klepnete na tlačítko "Přehrát", přenesou se údaje a YouTube umístí soubory cookie do počítače a přijme informace, že jste navštívili naši webovou stránku. Dále mohou být přenášeny údaje a protokoly serveru bez ohledu na to, zda jste či nejste přihlášeni do svého profilu YouTube. Pokud jste přihlášeni, všechny údaje jsou přímo spojeny s vaším uživatelským účtem. YouTube může ukládat údaje i nepřihlášených uživatelů, jako uživatelský profil, a používat je pro účely reklamy, průzkumu trhu a návrhu svých webových stránek podle potřeby, na poskytování reklamy orientované na poptávku a na informování dalších uživatelů této platformy o vašich aktivitách na našem webu. Proti vytváření takových uživatelských profilů máte právo namítat. Pro uplatnění tohoto práva na námitky musíte kontaktovat Youtube. Více informací o jejich pravidlech ochrany osobních údajů naleznete zde: https://policies.google.com/privacy, https://www.youtube.com/intl/cz/about/policies/
Změna podmínek ochrany soukromí
Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinni vzhledem na naše zpracování osobních údajů poskytnout se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoliv tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. V případě, že změníme tyto podmínky podstatným způsobem tuto změnu Vám dáme do pozornosti např. obecným oznámením na těchto stránkách nebo zvláštním oznámením prostřednictvím emailu.

open gdpr back to top
×